Poeme : Notre Première Rencontre

Notre Première Rencontre

Notre première rencontre
Idéalisée peut être
Mais tellement désirée de chaque côté
Moment magique
Instant féerique
Une pointe d’appréhension
Au fond de moi
Je sais que ton regard la fera s’envoler
Loin de nous, loin de moi
Je veux marcher sur tes traces
Tout en étant à côté de moi
Que plus rien ne se passe
Sans que je sois avec toi
Toi, toujours toi dans ma bouche
Toujours ton nom
Toujours ton visage
Mon amour, je t’aime
Rien ne changera ça
Personne ne pourra m’empêcher de t’aimer
Que tu crois en moi ou pas
Que tu doutes de moi ou pas
Je t’aimerai
Car c’est toi seule que je veux
Toi seule dont j’ai besoin
Un regard qui te dira toutes ces choses
Mes mots sont illusoires
Face à mon amour
Si petits qu’ils soient
Si infimes
Ils sont le fruit de mon cœur
Avant tout il s’exprime
C’est pour toi qu’il parle
A toi, rien qu’à toi
Je t’appartiens
Je te donnerai tout, j’y tiens
Je ne veux plus faire semblant face aux autres
Je veux me montrer avec toi
Qu’importe ce que diront les mauvais esprits
Main dans la main
Notre première rencontre
Bouche contre bouche
Face aux esprits étroits
Corps contre corps
Juste deux femmes
Qui s’aiment
Nous écrivons notre histoire avec la même main
La même encre
Sur la même feuille
J’écrirai entre tes lignes
Je viendrai au milieu de ta vie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Notre Première Rencontre

  notre=pre=miè=re=ren=contre 6
  idé=a=li=sée=peut=être 6
  mais=tel=le=ment=dé=si=rée=de=cha=que=cô=té 12
  mo=ment=ma=gique 4
  ins=tant=fée=rique 4
  une=poin=te=dap=pré=hen=sion 7
  au=fond=de=moi 4
  je=sais=que=ton=re=gard=la=fe=ra=sen=vo=ler 12
  loin=de=nous=loin=de=moi 6
  je=veux=mar=cher=sur=tes=traces 7
  tout=en=é=tant=à=cô=té=de=moi 9
  que=plus=rien=ne=se=passe 6
  sans=que=je=sois=a=vec=toi 7
  toi=tou=jours=toi=dans=ma=bouche 7
  tou=jours=ton=nom 4
  tou=jours=ton=vi=sage 5
  mon=a=mour=je=taime 5
  rien=ne=change=ra=ça 5
  per=sonne=ne=pour=ra=mem=pê=cher=de=tai=mer 11
  que=tu=crois=en=moi=ou=pas 7
  que=tu=doutes=de=moi=ou=pas 7
  je=tai=me=rai 4
  car=cest=toi=seule=que=je=veux 7
  toi=seule=dont=jai=be=soin 6
  un=re=gard=qui=te=di=ra=toutes=ces=choses 10
  mes=mots=sont=illu=soires 5
  faceà=mon=a=mour 4
  si=pe=tits=quils=soient 5
  si=in=fi=mes 4
  ils=sont=le=fruit=de=mon=cœur 7
  avant=tout=il=sex=prime 5
  cest=pour=toi=quil=parle 5
  a=toi=rien=quà=toi 5
  je=tap=par=tiens 4
  je=te=donne=rai=tout=jy=tiens 7
  je=ne=veux=plus=faire=sem=blant=fa=ceaux=autres 10
  je=veux=me=mon=trer=a=vec=toi 8
  quim=porte=ce=que=di=ront=les=mau=vais=es=prits 11
  main=dans=la=main 4
  notre=pre=miè=re=ren=contre 6
  bouche=con=tre=bouche 4
  faceaux=es=prits=é=troits 5
  corps=con=tre=corps 4
  jus=te=deux=femmes 4
  qui=saiment 2
  nous=é=cri=vons=notre=his=toi=rea=vec=la=mê=me=main 13
  la=mê=me=encre 4
  sur=la=même=feu=ille 5
  jé=cri=rai=entre=tes=lignes 6
  je=vien=drai=au=mi=lieu=de=ta=vie 9
 • Phonétique : Notre Première Rencontre

  nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  idealize pø εtʁə
  mε tεllmɑ̃ deziʁe də ʃakə kote
  mɔmɑ̃ maʒikə
  ɛ̃stɑ̃ feəʁikə
  ynə pwɛ̃tə dapʁeɑ̃sjɔ̃
  o fɔ̃ də mwa
  ʒə sε kə tɔ̃ ʁəɡaʁ la fəʁa sɑ̃vɔle
  lwɛ̃ də nu, lwɛ̃ də mwa
  ʒə vø maʁʃe syʁ tε tʁasə
  tut- ɑ̃n- etɑ̃ a kote də mwa
  kə plys ʁjɛ̃ nə sə pasə
  sɑ̃ kə ʒə swaz- avεk twa
  twa, tuʒuʁ twa dɑ̃ ma buʃə
  tuʒuʁ tɔ̃ nɔ̃
  tuʒuʁ tɔ̃ vizaʒə
  mɔ̃n- amuʁ, ʒə tεmə
  ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa sa
  pεʁsɔnə nə puʁʁa mɑ̃pεʃe də tεme
  kə ty kʁwaz- ɑ̃ mwa u pa
  kə ty dutə də mwa u pa
  ʒə tεməʁε
  kaʁ sε twa sələ kə ʒə vø
  twa sələ dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃
  œ̃ ʁəɡaʁ ki tə diʁa tutə sε ʃozə
  mε mo sɔ̃t- ilyzwaʁə
  fasə a mɔ̃n- amuʁ
  si pəti kil swae
  si ɛ̃fimə
  il sɔ̃ lə fʁɥi də mɔ̃ kœʁ
  avɑ̃ tut- il sεkspʁimə
  sε puʁ twa kil paʁlə
  a twa, ʁjɛ̃ ka twa
  ʒə tapaʁtjɛ̃
  ʒə tə dɔnəʁε tu, ʒi tjɛ̃
  ʒə nə vø plys fεʁə sɑ̃blɑ̃ fasə oz- otʁə
  ʒə vø mə mɔ̃tʁe avεk twa
  kɛ̃pɔʁtə sə kə diʁɔ̃ lε movεz- εspʁi
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
  nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  buʃə kɔ̃tʁə buʃə
  fasə oz- εspʁiz- etʁwa
  kɔʁ kɔ̃tʁə kɔʁ
  ʒystə dø famə
  ki sεme
  nuz- ekʁivɔ̃ nɔtʁə istwaʁə avεk la mεmə mɛ̃
  la mεmə ɑ̃kʁə
  syʁ la mεmə fœjə
  ʒekʁiʁε ɑ̃tʁə tε liɲə
  ʒə vjɛ̃dʁε o miljø də ta vi
 • Syllabes Phonétique : Notre Première Rencontre

  nɔ=tʁə=pʁə=mjε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 8
  i=de=a=li=ze=pø=ε=tʁə 8
  mε=tεl=lmɑ̃=de=zi=ʁe=də=ʃakə=ko=te 10
  mɔ=mɑ̃=ma=ʒi=kə 5
  ɛ̃s=tɑ̃=fe=ə=ʁi=kə 6
  y=nə=pwɛ̃=tə=da=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃ 8
  o=fɔ̃=də=mwa 4
  ʒə=sεkə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=la=fə=ʁa=sɑ̃=vɔ=le 11
  lwɛ̃=də=nu=lwɛ̃=də=mwa 6
  ʒə=vø=maʁ=ʃe=syʁ=tε=tʁa=sə 8
  tu=tɑ̃=ne=tɑ̃=a=ko=te=də=mwa 9
  kə=plys=ʁj=ɛ̃=nə=sə=pa=sə 8
  sɑ̃=kə=ʒə=swa=za=vεk=twa 7
  twa=tu=ʒuʁ=twa=dɑ̃=ma=bu=ʃə 8
  tu=ʒuʁ=tɔ̃=nɔ̃ 4
  tu=ʒuʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə 6
  mɔ̃=na=muʁ=ʒə=tε=mə 6
  ʁj=ɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=sa 7
  pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=mɑ̃=pε=ʃe=də=tε=me 11
  kə=ty=kʁwa=zɑ̃=mwa=u=pa 7
  kə=ty=du=tə=də=mwa=u=pa 8
  ʒə=tε=mə=ʁε 4
  kaʁ=sε=twa=sə=lə=kə=ʒə=vø 8
  twa=sə=lə=dɔ̃=ʒε=bə=zwɛ̃ 7
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=kitə=di=ʁa=tu=tə=sε=ʃozə 10
  mε=mo=sɔ̃=ti=ly=zwa=ʁə 7
  fa=sə=a=mɔ̃=na=muʁ 6
  si=pə=ti=kil=swa 5
  si=ɛ̃=fi=mə 4
  il=sɔ̃=lə=fʁɥi=də=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  a=vɑ̃=tu=til=sεk=spʁi=mə 7
  sε=puʁ=twa=kil=paʁ=lə 6
  a=twa=ʁj=ɛ̃=ka=twa 6
  ʒə=ta=paʁ=tj=ɛ̃ 5
  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=tu=ʒi=tjɛ̃ 8
  ʒə=nə=vø=plys=fεʁə=sɑ̃=blɑ̃=fa=səozotʁə 9
  ʒə=vø=mə=mɔ̃=tʁe=a=vεk=twa 8
  kɛ̃=pɔʁtə=sə=kə=di=ʁɔ̃=lε=mo=vε=zεs=pʁi 11
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 4
  nɔ=tʁə=pʁə=mjε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 8
  bu=ʃə=kɔ̃=tʁə=bu=ʃə 6
  fa=sə=o=zεs=pʁi=ze=tʁwa 7
  kɔʁ=kɔ̃=tʁə=kɔʁ 4
  ʒys=tə=dø=fa=mə 5
  ki=sε=me 3
  nu=ze=kʁi=vɔ̃=nɔtʁə=is=twa=ʁəa=vεk=la=mε=mə=mɛ̃ 13
  la=mε=mə=ɑ̃=kʁə 5
  syʁ=la=mε=mə=fœ=jə 6
  ʒe=kʁi=ʁε=ɑ̃=tʁə=tε=li=ɲə 8
  ʒə=vjɛ̃=dʁε=o=mi=ljødə=ta=vi 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/07/2005 00:00

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Bape76

Récompense

0
0
0