Poème-France.com

Poeme : On Me DemandeOn Me Demande

On me demande pourquoi pas quelqu’un d’autre qu’elle
Ma seule réponse : elle est mon soleil
Comment puis-je seulement expliquer l’amour
Inexplicable ; pourtant plus fort chaque jour

Elle veille sur mon cœur, qui ne croyait plus
Qu’un jour, il pourrait aimer aussi fort, toujours plus
Mon amour est presque indicible
Chaque déclaration est fade, plus est possible

J’irai jusqu’à me perdre par amour pour elle
Rien qu’une caresse, rien que nous, rien qu’elle, éternelle
Je ne veux jamais dire adieu à la passion du verbe aimer
Je sais de mon amour qu’il ne pourra jamais baisser

Mon seul problème, pouvoir vivre cette histoire merveilleuse
Au grand jour, en étant certaine d’être heureuse
Au moins autant que je le suis à présent
Si ce n’est plus, puisqu’elle sera là à tout moment

Mon unique pensée, peut-être obsessionnelle
Elle, elle, toujours elle
Qu’on ne m’en veuille pas pour tous les mots que je lui donne
Des mots, moins forts que le ciel qui tonne

Un éclair dans le cœur
Foncer vers cet éclair, sans peur
Je lui écris simplement mes sentiments
Elle est mon grand amour, si je sais, et pourtant

Convaincue qu’elle sera la seule à m’aimer autant
Persuadée que je serai la seule à l’aimer aussi puissamment
A cette force dans nos sentiments, pourquoi des doutes chez certains ?
Je ne comprends pas qu’on ne comprenne pas que deux femmes s’aiment, ce n’est rien

Rien que de l’amour entre deux personnes
Marre que leur intolérance me résonne
Dans les oreilles car c’est une femme que j’aime
Et eux, alors ? On me répond : « C’est différent, pas le même thème ».

Qu’ils se regardent et cherchent des différences
Entre leur amour et le nôtre, simple question de tolérance
Quand on aime passionnément, aucune différence entre personne
Juste la force de ce merveilleux sentiment qui chantonne

Chanson qui vous remplit de joie et de bonheur
Et cela, quelque soit l’heure
Sachez que notre amour se fout de vos regards agaçants
Il a juste besoin de nous pour vivre notre présent
Bape76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ mə dəmɑ̃də puʁkwa pa kεlkœ̃ dotʁə kεllə
ma sələ ʁepɔ̃sə : εllə ε mɔ̃ sɔlεj
kɔmɑ̃ pɥi ʒə sələmɑ̃ εksplike lamuʁ
inεksplikablə, puʁtɑ̃ plys fɔʁ ʃakə ʒuʁ

εllə vεjə syʁ mɔ̃ kœʁ, ki nə kʁwajε plys
kœ̃ ʒuʁ, il puʁʁε εme osi fɔʁ, tuʒuʁ plys
mɔ̃n- amuʁ ε pʁεskə ɛ̃disiblə
ʃakə deklaʁasjɔ̃ ε fadə, plysz- ε pɔsiblə

ʒiʁε ʒyska mə pεʁdʁə paʁ amuʁ puʁ εllə
ʁjɛ̃ kynə kaʁεsə, ʁjɛ̃ kə nu, ʁjɛ̃ kεllə, etεʁnεllə
ʒə nə vø ʒamε diʁə adjø a la pasjɔ̃ dy vεʁbə εme
ʒə sε də mɔ̃n- amuʁ kil nə puʁʁa ʒamε bεse

mɔ̃ səl pʁɔblεmə, puvwaʁ vivʁə sεtə istwaʁə mεʁvεjøzə
o ɡʁɑ̃ ʒuʁ, ɑ̃n- etɑ̃ sεʁtεnə dεtʁə œʁøzə
o mwɛ̃z- otɑ̃ kə ʒə lə sɥiz- a pʁezɑ̃
si sə nε plys, pɥiskεllə səʁa la a tu mɔmɑ̃

mɔ̃n- ynikə pɑ̃se, pø tεtʁə ɔpsesjɔnεllə
εllə, εllə, tuʒuʁz- εllə
kɔ̃ nə mɑ̃ vœjə pa puʁ tus lε mo kə ʒə lɥi dɔnə
dε mo, mwɛ̃ fɔʁ kə lə sjεl ki tɔnə

œ̃n- eklεʁ dɑ̃ lə kœʁ
fɔ̃se vεʁ sεt eklεʁ, sɑ̃ pœʁ
ʒə lɥi ekʁi sɛ̃pləmɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃
εllə ε mɔ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ, si ʒə sε, e puʁtɑ̃

kɔ̃vɛ̃kɥ kεllə səʁa la sələ a mεme otɑ̃
pεʁsɥade kə ʒə səʁε la sələ a lεme osi pɥisamɑ̃
a sεtə fɔʁsə dɑ̃ no sɑ̃timɑ̃, puʁkwa dε dutə ʃe sεʁtɛ̃ ?
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa kɔ̃ nə kɔ̃pʁεnə pa kə dø famə sεme, sə nε ʁjɛ̃

ʁjɛ̃ kə də lamuʁ ɑ̃tʁə dø pεʁsɔnə
maʁə kə lœʁ ɛ̃tɔleʁɑ̃sə mə ʁezɔnə
dɑ̃ lεz- ɔʁεjə kaʁ sεt- ynə famə kə ʒεmə
e ø, alɔʁ ? ɔ̃ mə ʁepɔ̃ : « sε difeʁɑ̃, pa lə mεmə tεmə ».

kil sə ʁəɡaʁde e ʃεʁʃe dε difeʁɑ̃sə
ɑ̃tʁə lœʁ amuʁ e lə notʁə, sɛ̃plə kεstjɔ̃ də tɔleʁɑ̃sə
kɑ̃t- ɔ̃n- εmə pasjɔnemɑ̃, okynə difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə pεʁsɔnə
ʒystə la fɔʁsə də sə mεʁvεjø sɑ̃timɑ̃ ki ʃɑ̃tɔnə

ʃɑ̃sɔ̃ ki vu ʁɑ̃pli də ʒwa e də bɔnœʁ
e səla, kεlkə swa lœʁ
saʃe kə nɔtʁə amuʁ sə fu də vo ʁəɡaʁdz- aɡasɑ̃
il a ʒystə bəzwɛ̃ də nu puʁ vivʁə nɔtʁə pʁezɑ̃