Poème-France.com

Poeme : Putain De PasséPutain De Passé

Putain de passé
Pourquoi la fais-tu tant souffrir
Pourquoi me fais-tu tant souffrir
Alors qu’elle est mon présent
Mon avenir
Je m’en prends à toi
C’est pourtant à moi que je devrais le faire
Mes expériences passés
N’ont aucune importance
Je m’en fous de tous ceux
D’avant
Je m’en fous d’eux
La seule chose importante c’est elle
Elle seule, la cause de mes inquiétudes
Causées à cause de moi
Et ce putain de passé
Lourd pour elle
Lourd pour moi
Je voudrais l’effacer
Annuler tout
Pour être sûre que jamais elle ne parte
N’essayez pas de comprendre tout ça
L’amour fou juste entre elle et moi
Elle que j’aime plus que tout
Plus que moi, plus que ma vie
Prête à tout pour notre avenir
Putain de passé
Tu me pèses sur le dos maintenant
Efface-toi de ma mémoire
Fais en sorte de te faire oublier
Pour que plus jamais ce ne soit ses pleurs que j’entende
Pour que plus jamais tu ne fasses monter en moi la
Colère
Furieuse contre moi
Jamais je ne lui mentirai
Rien à cacher à elle
Elle me veut entière
C’est totalement qu’elle m’aura
Putain de passé
Ne la fais plus jamais souffrir
Qu’elle ne croit pas que je lui mente
Histoire passée, oubliée
Je n’y pensais même plus
Je vis dans son absolu
J’ai la rage contre moi
J’oublie de lui dire des choses
Putain de passé
A cause de toi
Elle pense que je lui mens
Alors que je n’en suis même pas capable
Aucune excuse valable
Puisque de toute façon j’ai vécu tout ça
Pour une fois
Pour la dernière
Putain de passé
Barre-toi ! ! !
Bape76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pytɛ̃ də pase
puʁkwa la fε ty tɑ̃ sufʁiʁ
puʁkwa mə fε ty tɑ̃ sufʁiʁ
alɔʁ kεllə ε mɔ̃ pʁezɑ̃
mɔ̃n- avəniʁ
ʒə mɑ̃ pʁɑ̃z- a twa
sε puʁtɑ̃ a mwa kə ʒə dəvʁε lə fεʁə
mεz- εkspeʁjɑ̃sə pase
nɔ̃ okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
ʒə mɑ̃ fus də tus sø
davɑ̃
ʒə mɑ̃ fus dø
la sələ ʃozə ɛ̃pɔʁtɑ̃tə sεt- εllə
εllə sələ, la kozə də mεz- ɛ̃kjetydə
kozez- a kozə də mwa
e sə pytɛ̃ də pase
luʁ puʁ εllə
luʁ puʁ mwa
ʒə vudʁε lefase
anyle tu
puʁ εtʁə syʁə kə ʒamεz- εllə nə paʁtə
nesεje pa də kɔ̃pʁɑ̃dʁə tu sa
lamuʁ fu ʒystə ɑ̃tʁə εllə e mwa
εllə kə ʒεmə plys kə tu
plys kə mwa, plys kə ma vi
pʁεtə a tu puʁ nɔtʁə avəniʁ
pytɛ̃ də pase
ty mə pεzə syʁ lə do mɛ̃tənɑ̃
efasə twa də ma memwaʁə
fεz- ɑ̃ sɔʁtə də tə fεʁə ublje
puʁ kə plys ʒamε sə nə swa sε plœʁ kə ʒɑ̃tɑ̃də
puʁ kə plys ʒamε ty nə fasə mɔ̃te ɑ̃ mwa la
kɔlεʁə
fyʁjøzə kɔ̃tʁə mwa
ʒamε ʒə nə lɥi mɑ̃tiʁε
ʁjɛ̃ a kaʃe a εllə
εllə mə vø ɑ̃tjεʁə
sε tɔtaləmɑ̃ kεllə moʁa
pytɛ̃ də pase
nə la fε plys ʒamε sufʁiʁ
kεllə nə kʁwa pa kə ʒə lɥi mɑ̃tə
istwaʁə pase, ublje
ʒə ni pɑ̃sε mεmə plys
ʒə vis dɑ̃ sɔ̃n- absɔly
ʒε la ʁaʒə kɔ̃tʁə mwa
ʒubli də lɥi diʁə dε ʃozə
pytɛ̃ də pase
a kozə də twa
εllə pɑ̃sə kə ʒə lɥi mɑ̃
alɔʁ kə ʒə nɑ̃ sɥi mεmə pa kapablə
okynə εkskyzə valablə
pɥiskə də tutə fasɔ̃ ʒε veky tu sa
puʁ ynə fwa
puʁ la dεʁnjεʁə
pytɛ̃ də pase
baʁə twa ! ! !