Poème-France.com

Poeme : Promesses En L’AirPromesses En L’Air

Que des promesses en l’air
Première phrase qui te vient à l’esprit
Encore marqué par ce choc, qui t’a fait souffrir
Que ce qu’il t’a dit, tu y as cru comme personne n’aurait pu le faire, des paroles en l’air

Souffrance que tu as reçue, alors que la seule chose que tu voulais
C’était l’amour que tu lui portais
Retour sur terre d’une violence rare, et c’est toi qui le subis
A côté, fidèles, tu avais tes amis

Dur, c’est sûr, pas insurmontable
Besoin d’être épaulée dans ces moments de détresse
C’est alors que tu découvres toute la richesse
Des gens qui t’entourent, des gens bien et fiables

Toujours là en cas de coup dur, juste des amis
Sache juste que toujours ils seront là
Tout au long de ta vie
Rien ne te séparera de toi

Tu es quelqu’un de bien
Prends confiance, tu auras ton prince charmant
Pas un qui promet, sans aller plus loin
C’est ce que je te souhaite aujourd’hui, tu le mérites amplement
Bape76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə dε pʁɔmesəz- ɑ̃ lεʁ
pʁəmjεʁə fʁazə ki tə vjɛ̃ a lεspʁi
ɑ̃kɔʁə maʁke paʁ sə ʃɔk, ki ta fε sufʁiʁ
kə sə kil ta di, ty i a kʁy kɔmə pεʁsɔnə noʁε py lə fεʁə, dε paʁɔləz- ɑ̃ lεʁ

sufʁɑ̃sə kə ty a ʁəsɥ, alɔʁ kə la sələ ʃozə kə ty vulε
setε lamuʁ kə ty lɥi pɔʁtε
ʁətuʁ syʁ teʁə dynə vjɔlɑ̃sə ʁaʁə, e sε twa ki lə sybi
a kote, fidεlə, ty avε tεz- ami

dyʁ, sε syʁ, pa ɛ̃syʁmɔ̃tablə
bəzwɛ̃ dεtʁə epole dɑ̃ sε mɔmɑ̃ də detʁεsə
sεt- alɔʁ kə ty dekuvʁə- tutə la ʁiʃεsə
dε ʒɑ̃ ki tɑ̃tuʁe, dε ʒɑ̃ bjɛ̃ e fjablə

tuʒuʁ la ɑ̃ ka də ku dyʁ, ʒystə dεz- ami
saʃə ʒystə kə tuʒuʁz- il səʁɔ̃ la
tut- o lɔ̃ də ta vi
ʁjɛ̃ nə tə sepaʁəʁa də twa

ty ε kεlkœ̃ də bjɛ̃
pʁɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə, ty oʁa tɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
pa œ̃ ki pʁɔmε, sɑ̃z- ale plys lwɛ̃
sε sə kə ʒə tə suεtə oʒuʁdɥi, ty lə meʁitəz- ɑ̃pləmɑ̃