Poème-France.com

Poeme : Humeur SpécialeHumeur Spéciale

Soirée passée d’une humeur spéciale
Ni tristesse, ni réel sourire, peu banal
D’un côté, mes pensées sont occupées par sa présence
De l’autre elles voguent sans aucune prévoyance
Je les laisse se divertir
Un soir où je ne vois rien venir
Je me laisse aller à la facilité
De la solitude en attendant qu’elle soit à mes côtés
Moment où l’on est face
A soi-même sans vraiment comprendre ce qu’il se passe
Remise en question éphémère
Ce soir l’isolement est une mère
Mère, source de paix
Mère, créatrice de tout ce qui a été fait
Se ressourcer en l’espace d’une soirée
Retourner en enfance, être comme un bébé
Insouciance de la vie
Qui nous prend comme une forte envie
Besoin essentiel
D’une présence maternelle
D’une présence paternelle
Bape76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

swaʁe pase dynə ymœʁ spesjalə
ni tʁistεsə, ni ʁeεl suʁiʁə, pø banal
dœ̃ kote, mε pɑ̃se sɔ̃t- ɔkype paʁ sa pʁezɑ̃sə
də lotʁə εllə vɔɡe sɑ̃z- okynə pʁevwajɑ̃sə
ʒə lε lεsə sə divεʁtiʁ
œ̃ swaʁ u ʒə nə vwa ʁjɛ̃ vəniʁ
ʒə mə lεsə ale a la fasilite
də la sɔlitydə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kεllə swa a mε kote
mɔmɑ̃ u lɔ̃n- ε fasə
a swa mεmə sɑ̃ vʁεmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kil sə pasə
ʁəmizə ɑ̃ kεstjɔ̃ efemεʁə
sə swaʁ lizɔləmɑ̃ εt- ynə mεʁə
mεʁə, suʁsə də pε
mεʁə, kʁeatʁisə də tu sə ki a ete fε
sə ʁəsuʁse ɑ̃ lεspasə dynə swaʁe
ʁətuʁne ɑ̃n- ɑ̃fɑ̃sə, εtʁə kɔmə œ̃ bebe
ɛ̃susjɑ̃sə də la vi
ki nu pʁɑ̃ kɔmə ynə fɔʁtə ɑ̃vi
bəzwɛ̃ esɑ̃sjεl
dynə pʁezɑ̃sə matεʁnεllə
dynə pʁezɑ̃sə patεʁnεllə