Poème-France.com

Poeme : La Fille Aux Bas BlancLa Fille Aux Bas Blanc

Criblé de souvenirs,
Comme de tant de balles perdues ;
Tu te noies dans la mélancolie
De sa peau frissonante.
Un seul regard,
Et tu avais compris,
Ce n’était plus toi
Mais un autre qu’elle aimait.
Et regarde toi,
Petit chose abandonné.
Non, ne t’en fais pas !
Tu en connaitra d’autres.
D’autres bouches à dévorer,
D’autres désirs à étouffer
Pour ne pas blesser
Le cœur de ton aimée.
Bois donc un autre verre !
Tu auras le temps
De tout effacer.
Les plaies se fermeront,
Ton cœur sourira à nouveau
Aux inconnues dans la rue.
Et peut être enfin
Tu t’apercevras
De cette fille aux bas blanc,
Là, juste au bord du comptoir
Là qui te regarde encore,
Qui chaque jour te dévore.
Peut être verras tu,
Qu’en amour parfois,
Il suffit d’un sourire.
Bbvicou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kʁible də suvəniʁ,
kɔmə də tɑ̃ də balə pεʁdɥ,
ty tə nwa dɑ̃ la melɑ̃kɔli
də sa po fʁisɔnɑ̃tə.
œ̃ səl ʁəɡaʁ,
e ty avε kɔ̃pʁi,
sə netε plys twa
mεz- œ̃n- otʁə kεllə εmε.
e ʁəɡaʁdə twa,
pəti ʃozə abɑ̃dɔne.
nɔ̃, nə tɑ̃ fε pa !
ty ɑ̃ kɔnεtʁa dotʁə.
dotʁə- buʃəz- a devɔʁe,
dotʁə- deziʁz- a etufe
puʁ nə pa blese
lə kœʁ də tɔ̃n- εme.
bwa dɔ̃k œ̃n- otʁə veʁə !
ty oʁa lə tɑ̃
də tut- efase.
lε plε sə fεʁməʁɔ̃,
tɔ̃ kœʁ suʁiʁa a nuvo
oz- ɛ̃kɔnɥ dɑ̃ la ʁy.
e pø εtʁə ɑ̃fɛ̃
ty tapεʁsεvʁa
də sεtə fijə o ba blɑ̃,
la, ʒystə o bɔʁ dy kɔ̃twaʁ
la ki tə ʁəɡaʁdə ɑ̃kɔʁə,
ki ʃakə ʒuʁ tə devɔʁə.
pø εtʁə veʁa ty,
kɑ̃n- amuʁ paʁfwa,
il syfi dœ̃ suʁiʁə.