Poème-France.com

Poeme : Toi,Toi,

Il y a 12 mois ma vie c’est illuminer car tu y es entrée,
Petit a petit tu ma aider a surmonter mes problemes,
Et toutes ces choses qui faisait de moi une moin que rien,
Tu ma appris a m’aimer tel que je suis,
Et tu a fait de moi celle que je suis maintenant,
Tu ma fait connaitre un sentiment que jamais j’avais connu avant,
Un sentiment que l’on appelle l’amour,
Grace a toi j’ai pu ressentir le bonheur d’aimer et d’etre aimer,
Aimer d’un amour plus fort que tout,
Tellement que personne ni meme la distance na pu briser,
Cette amour qui a fait que chaque jours qui passais,
Je me sentais comme dans un reve,
Celui dont j’ai toujours rever qu’il ce realise,
Pour une fois la vie ma fait un cadeau,
Le plus beau, le plus parfait des cadeaux,
Celui de m’offrir l’homme dont j’ai toujours reve,
Tu etais tout ce que je cherchais chez un homme,
Beau, attentionne, souriant et tellement d’autres choses encore,
Qui font qu’a mes yeux tu es parfait,
Je peux etre riche, pauvre, avoir toute la reussite du monde,
Et ben tout ca je m’en fou,
Car pour moi ma seule richesse et mon seul bonheur c’est toi mon bebe,
Sache en tout cas que personne ne pourra te remplacer,
Mon cœur, mon corps et mon ame t’appartiennent,
Et jamais personne ne pourra m’apporter tout le bonheur,
Que toi seul peut m’apporter,
Mon amour pout toi EST, SERA, et RESTERA ETERNEL.
Bebedamour77

PostScriptum

je t’aime ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a duzə mwa ma vi sεt- ilymine kaʁ ty i ε ɑ̃tʁe,
pəti a pəti ty ma εde a syʁmɔ̃te mε pʁɔbləmə,
e tutə sε ʃozə ki fəzε də mwa ynə mwɛ̃ kə ʁjɛ̃,
ty ma apʁiz- a mεme tεl kə ʒə sɥi,
e ty a fε də mwa sεllə kə ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃,
ty ma fε kɔnεtʁə œ̃ sɑ̃timɑ̃ kə ʒamε ʒavε kɔny avɑ̃,
œ̃ sɑ̃timɑ̃ kə lɔ̃n- apεllə lamuʁ,
ɡʁasə a twa ʒε py ʁəsɑ̃tiʁ lə bɔnœʁ dεme e dεtʁə εme,
εme dœ̃n- amuʁ plys fɔʁ kə tu,
tεllmɑ̃ kə pεʁsɔnə ni məmə la distɑ̃sə na py bʁize,
sεtə amuʁ ki a fε kə ʃakə ʒuʁ ki pasε,
ʒə mə sɑ̃tε kɔmə dɑ̃z- œ̃ ʁəvə,
səlɥi dɔ̃ ʒε tuʒuʁ ʁəve kil sə ʁəalizə,
puʁ ynə fwa la vi ma fε œ̃ kado,
lə plys bo, lə plys paʁfε dε kado,
səlɥi də mɔfʁiʁ lɔmə dɔ̃ ʒε tuʒuʁ ʁəvə,
ty ətε tu sə kə ʒə ʃεʁʃε ʃez- œ̃n- ɔmə,
bo, atɑ̃sjɔnə, suʁjɑ̃ e tεllmɑ̃ dotʁə- ʃozəz- ɑ̃kɔʁə,
ki fɔ̃ ka mεz- iø ty ε paʁfε,
ʒə pøz- εtʁə ʁiʃə, povʁə, avwaʁ tutə la ʁøsitə dy mɔ̃də,
e bεn tu ka ʒə mɑ̃ fu,
kaʁ puʁ mwa ma sələ ʁiʃεsə e mɔ̃ səl bɔnœʁ sε twa mɔ̃ bəbə,
saʃə ɑ̃ tu ka kə pεʁsɔnə nə puʁʁa tə ʁɑ̃plase,
mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ kɔʁz- e mɔ̃n- amə tapaʁtjεne,
e ʒamε pεʁsɔnə nə puʁʁa mapɔʁte tu lə bɔnœʁ,
kə twa səl pø mapɔʁte,
mɔ̃n- amuʁ pu twa ε, səʁa, e ʁεstəʁa ətεʁnεl.