Poème-France.com

Poeme : ParrainParrain

Pourquoi ?

Tu est parti il y a si longtemps…
Et pourtant

T’oublier m’est impossible
Je n’ai pas ue le temps de te connaitre que le ciel t’as pris

Je n’étais encore qu’une enfant…
Tu étais tout pour moi
Tu est toujours tout pour moi !

Je te parle souvent, mais tu ne me réponds jamais,
Pourtant, cette nuit encore tu était assis à coté de moi,
À me regarder dormir

Je me suis réveiller, je t’ai dit que tu me manquais
Je me suis rendormie, et je ne t’ai plus revue

Pourquoi ?

Pourquoi es-tu parti si tôt, j’ei encore tellement de choses à dire, à te raconter

Un parrain n’est t’il pas sencé écouter sa filieuil, écouter tout ses secrets, lui conseiller sans l’engueller pour les bétises qu’elle a faite ?

Moi je ne sais plus me confier
Je n’ai plus de parrain, tu es parti, tu m’a laisser toute seule

Maintenant c’est à moi de mourir,
De mourir dans le silence et dans la solitude,

Je vais venir te rejoindre, bientôt,
La ou la peine et le mal n’éxiste pas et que la joie envahi chacun de nous

Je t’aime parrain,
Et ne t’iquette pas, je ne t’oublie pas et je ne t’oublirai jamais ! ! !

JE T’AIME ! ! !
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ?

ty ε paʁti il i a si lɔ̃tɑ̃…
e puʁtɑ̃

tublje mεt- ɛ̃pɔsiblə
ʒə nε pa ɥ lə tɑ̃ də tə kɔnεtʁə kə lə sjεl ta pʁi

ʒə netεz- ɑ̃kɔʁə kynə ɑ̃fɑ̃…
ty etε tu puʁ mwa
ty ε tuʒuʁ tu puʁ mwa !

ʒə tə paʁlə suvɑ̃, mε ty nə mə ʁepɔ̃ ʒamε,
puʁtɑ̃, sεtə nɥi ɑ̃kɔʁə ty etε asiz- a kɔte də mwa,
a mə ʁəɡaʁde dɔʁmiʁ

ʒə mə sɥi ʁevεje, ʒə tε di kə ty mə mɑ̃kε
ʒə mə sɥi ʁɑ̃dɔʁmi, e ʒə nə tε plys ʁəvɥ

puʁkwa ?

puʁkwa ε ty paʁti si to, ʒε ɑ̃kɔʁə tεllmɑ̃ də ʃozəz- a diʁə, a tə ʁakɔ̃te

œ̃ paʁɛ̃ nε til pa sɑ̃se ekute sa filjəj, ekute tu sε sεkʁε, lɥi kɔ̃sεje sɑ̃ lɑ̃ɡεlle puʁ lε betizə kεllə a fεtə ?

mwa ʒə nə sε plys mə kɔ̃fje
ʒə nε plys də paʁɛ̃, ty ε paʁti, ty ma lεse tutə sələ

mɛ̃tənɑ̃ sεt- a mwa də muʁiʁ,
də muʁiʁ dɑ̃ lə silɑ̃sə e dɑ̃ la sɔlitydə,

ʒə vε vəniʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə, bjɛ̃to,
la u la pεnə e lə mal neksistə pa e kə la ʒwa ɑ̃vai ʃakœ̃ də nu

ʒə tεmə paʁɛ̃,
e nə tikεtə pa, ʒə nə tubli pa e ʒə nə tubliʁε ʒamε ! ! !

ʒə tεmə ! ! !