Poeme : Parrain

Parrain

Pourquoi ?

Tu est parti il y a si longtemps…
Et pourtant

T’oublier m’est impossible
Je n’ai pas ue le temps de te connaitre que le ciel t’as pris

Je n’étais encore qu’une enfant…
Tu étais tout pour moi
Tu est toujours tout pour moi !

Je te parle souvent, mais tu ne me réponds jamais,
Pourtant, cette nuit encore tu était assis à coté de moi,
À me regarder dormir

Je me suis réveiller, je t’ai dit que tu me manquais
Je me suis rendormie, et je ne t’ai plus revue

Pourquoi ?

Pourquoi es-tu parti si tôt, j’ei encore tellement de choses à dire, à te raconter

Un parrain n’est t’il pas sencé écouter sa filieuil, écouter tout ses secrets, lui conseiller sans l’engueller pour les bétises qu’elle a faite ?

Moi je ne sais plus me confier
Je n’ai plus de parrain, tu es parti, tu m’a laisser toute seule

Maintenant c’est à moi de mourir,
De mourir dans le silence et dans la solitude,

Je vais venir te rejoindre, bientôt,
La ou la peine et le mal n’éxiste pas et que la joie envahi chacun de nous

Je t’aime parrain,
Et ne t’iquette pas, je ne t’oublie pas et je ne t’oublirai jamais ! ! !

JE T’AIME ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parrain

  pour=quoi 2

  tu=est=par=ti=il=y=a=si=long=temps 10
  et=pour=tant 3

  tou=bli=er=mest=im=pos=si=ble 8
  je=nai=pas=ue=le=temps=de=te=con=naitre=que=le=ciel=tas=pris 15

  je=né=tais=en=co=re=quu=ne=en=fant 10
  tu=é=tais=tout=pour=moi 6
  tu=est=tou=jours=tout=pour=moi 7

  je=te=par=le=souvent=mais=tu=ne=me=ré=ponds=ja=mais 13
  pour=tant=cette=nuit=en=co=re=tu=é=tait=as=sis=à=co=té=de=moi 17
  à=me=re=gar=der=dor=mir 7

  je=me=suis=ré=vei=ller=je=tai=dit=que=tu=me=man=quais 14
  je=me=suis=ren=dor=mie=et=je=ne=tai=plus=re=vue 13

  pour=quoi 2

  pour=quoi=es=tu=par=ti=si=tôt=jei=en=core=tel=le=ment=de=cho=ses=à=di=re=à=te=ra=con=ter 25

  un=par=rain=nest=til=pas=sen=cé=é=cou=ter=sa=fi=lieuil=é=cou=ter=tout=ses=se=crets=lui=con=seiller=sans=len=guel=ler=pour=les=bé=tises=quel=lea=faite 35

  moi=je=ne=sais=plus=me=con=fi=er 9
  je=nai=plus=de=par=rain=tu=es=par=ti=tu=ma=lais=ser=toute=seule 16

  main=te=nant=cest=à=moi=de=mou=rir 9
  de=mou=rir=dans=le=silen=ceet=dans=la=so=li=tude 12

  je=vais=ve=nir=te=re=join=dre=bien=tôt 10
  la=ou=la=peineet=le=mal=néxis=te=pas=et=que=la=joie=en=va=hi=cha=cun=de=nous 20

  je=tai=me=par=rain 5
  et=ne=ti=quette=pas=je=ne=tou=blie=pas=et=je=ne=tou=bli=rai=ja=mais 18

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Parrain

  puʁkwa ?

  ty ε paʁti il i a si lɔ̃tɑ̃…
  e puʁtɑ̃

  tublje mεt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə nε pa ɥ lə tɑ̃ də tə kɔnεtʁə kə lə sjεl ta pʁi

  ʒə netεz- ɑ̃kɔʁə kynə ɑ̃fɑ̃…
  ty etε tu puʁ mwa
  ty ε tuʒuʁ tu puʁ mwa !

  ʒə tə paʁlə suvɑ̃, mε ty nə mə ʁepɔ̃ ʒamε,
  puʁtɑ̃, sεtə nɥi ɑ̃kɔʁə ty etε asiz- a kɔte də mwa,
  a mə ʁəɡaʁde dɔʁmiʁ

  ʒə mə sɥi ʁevεje, ʒə tε di kə ty mə mɑ̃kε
  ʒə mə sɥi ʁɑ̃dɔʁmi, e ʒə nə tε plys ʁəvɥ

  puʁkwa ?

  puʁkwa ε ty paʁti si to, ʒε ɑ̃kɔʁə tεllmɑ̃ də ʃozəz- a diʁə, a tə ʁakɔ̃te

  œ̃ paʁɛ̃ nε til pa sɑ̃se ekute sa filjəj, ekute tu sε sεkʁε, lɥi kɔ̃sεje sɑ̃ lɑ̃ɡεlle puʁ lε betizə kεllə a fεtə ?

  mwa ʒə nə sε plys mə kɔ̃fje
  ʒə nε plys də paʁɛ̃, ty ε paʁti, ty ma lεse tutə sələ

  mɛ̃tənɑ̃ sεt- a mwa də muʁiʁ,
  də muʁiʁ dɑ̃ lə silɑ̃sə e dɑ̃ la sɔlitydə,

  ʒə vε vəniʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə, bjɛ̃to,
  la u la pεnə e lə mal neksistə pa e kə la ʒwa ɑ̃vai ʃakœ̃ də nu

  ʒə tεmə paʁɛ̃,
  e nə tikεtə pa, ʒə nə tubli pa e ʒə nə tubliʁε ʒamε ! ! !

  ʒə tεmə ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Parrain

  puʁ=kwa 2

  ty=ε=paʁ=ti=il=i=a=si=lɔ̃=tɑ̃ 10
  e=puʁ=tɑ̃ 3

  tu=blj=e=mε=tɛ̃=pɔ=si=blə 8
  ʒə=nε=pa=ɥ=lə=tɑ̃də=tə=kɔ=nε=tʁə=kə=lə=sjεl=ta=pʁi 15

  ʒə=ne=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=ky=nə=ɑ̃=fɑ̃ 10
  ty=e=tε=tu=puʁ=mwa 6
  ty=ε=tu=ʒuʁ=tu=puʁ=mwa 7

  ʒə=tə=paʁlə=su=vɑ̃=mε=ty=nə=mə=ʁe=pɔ̃=ʒa=mε 13
  puʁ=tɑ̃=sεtə=nɥi=ɑ̃=kɔ=ʁə=ty=e=tε=a=si=za=kɔ=te=də=mwa 17
  a=mə=ʁə=ɡaʁ=de=dɔʁ=miʁ 7

  ʒə=mə=sɥi=ʁe=vε=je=ʒə=tε=dikə=ty=mə=mɑ̃=kε 13
  ʒə=mə=sɥi=ʁɑ̃=dɔʁ=mi=e=ʒə=nə=tε=plys=ʁəvɥ 12

  puʁ=kwa 2

  puʁ=kwa=ε=ty=paʁ=ti=si=to=ʒε=ɑ̃=kɔʁə=tεl=lmɑ̃=də=ʃo=zə=za=di=ʁə=a=tə=ʁa=kɔ̃=te 24

  œ̃=pa=ʁɛ̃=nε=til=pa=sɑ̃se=e=ku=te=sa=fi=ljəj=e=ku=te=tu=sε=sε=kʁε=lɥi=kɔ̃=sε=je=sɑ̃=lɑ̃=ɡεl=le=puʁ=lε=be=ti=zə=kεlləa=fεtə 35

  mwa=ʒə=nə=sε=plys=mə=kɔ̃=fj=e 9
  ʒə=nε=plys=də=pa=ʁɛ̃=ty=ε=paʁ=ti=ty=ma=lεse=tu=tə=sə=lə 17

  mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=ta=mwa=də=mu=ʁiʁ 9
  də=mu=ʁiʁ=dɑ̃lə=si=lɑ̃=səe=dɑ̃=la=sɔ=litydə 11

  ʒə=vε=və=niʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=bjɛ̃=to 10
  la=u=la=pεnəe=lə=mal=nek=sis=tə=pa=e=kə=la=ʒwa=ɑ̃=va=i=ʃa=kœ̃=də=nu 21

  ʒə=tε=mə=pa=ʁɛ̃ 5
  e=nə=ti=kεtə=pa=ʒə=nə=tu=bli=pa=e=ʒə=nə=tu=bli=ʁε=ʒa=mε 18

  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.