Poème-France.com

Poeme : Merci À ToiMerci À Toi

Malgré tout ce désarroi
Certaines choses atteignent mon émoi.
Ces choses font parties de toi
Et elles préservent mon effroi.

De toi s’émane une fragilité
Qui a sût me pâmer.
De toi s’envole une sensibilité
Qui a sût nous rapprocher.

De tes yeux rayonne une sympathie
Qui a de quoi enjoliver une vie.
De ton cœur s’échappe une certaine douceur
Qui arrive parfois à éloigner mes peurs.

Ces traits de ta personnalité
Ont réussi à me réhabiliter.
Et cela m’a aidé
A estomper certaines phases de mon passé.
Bibouille

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe tu sə dezaʁwa
sεʁtεnə ʃozəz- atεɲe mɔ̃n- emwa.
sε ʃozə fɔ̃ paʁti də twa
e εllə pʁezεʁve mɔ̃n- efʁwa.

də twa semanə ynə fʁaʒilite
ki a sy mə pame.
də twa sɑ̃vɔlə ynə sɑ̃sibilite
ki a sy nu ʁapʁoʃe.

də tεz- iø ʁεjɔnə ynə sɛ̃pati
ki a də kwa ɑ̃ʒɔlive ynə vi.
də tɔ̃ kœʁ seʃapə ynə sεʁtεnə dusœʁ
ki aʁivə paʁfwaz- a elwaɲe mε pœʁ.

sε tʁε də ta pεʁsɔnalite
ɔ̃ ʁeysi a mə ʁeabilite.
e səla ma εde
a εstɔ̃pe sεʁtεnə fazə də mɔ̃ pase.