Poème-France.com

Poeme : InsomnieInsomnie

C ette nuit encore je peine à m’endormir
E bloui par une vision floue persistante
L’image d’un rêve qui chaque soir me hante
I nhibe mes sens et me fait alors partir
N’ayant d’autres choix que cette insomnie subir
E t pourtant la situation m’est assez plaisante

J e sens mon corps et mon esprit se déchirer
E s-tu là pour me faire souffrir où pour m’aimer

T oi objet de ma tourmente et de mes pensées

A ccepterais-tu ainsi d’entrer dans mon cœur
I l bat désormais dans l’espoir d’être entendu
M e feras-tu toi que j’aime tant cet honneur
E tre celle pour laquelle j’aurai vécu
Bicky

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

se εtə nɥi ɑ̃kɔʁə ʒə pεnə a mɑ̃dɔʁmiʁ
ə blui paʁ ynə vizjɔ̃ flu pεʁsistɑ̃tə
limaʒə dœ̃ ʁεvə ki ʃakə swaʁ mə-ɑ̃tə
i nibə mε sɑ̃sz- e mə fε alɔʁ paʁtiʁ
nεjɑ̃ dotʁə- ʃwa kə sεtə ɛ̃sɔmni sybiʁ
ə te puʁtɑ̃ la sitɥasjɔ̃ mεt- ase plεzɑ̃tə

ʒi ə sɑ̃s mɔ̃ kɔʁz- e mɔ̃n- εspʁi sə deʃiʁe
ə εs ty la puʁ mə fεʁə sufʁiʁ u puʁ mεme

te wa ɔbʒε də ma tuʁmɑ̃tə e də mε pɑ̃se

a ksεptəʁε ty ɛ̃si dɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
i εl ba dezɔʁmε dɑ̃ lεspwaʁ dεtʁə ɑ̃tɑ̃dy
εm ə fəʁa ty twa kə ʒεmə tɑ̃ sεt ɔnœʁ
ə tʁə sεllə puʁ lakεllə ʒoʁε veky