Poème-France.com

Poeme : SolitudeSolitude

Toi que je cherche depuis si longtemps
Qui manque à l’achèvement de mon être
Me permettrait avec l’œil d’un enfant
Encore vide d’à priori naître
Oubliant ma rancœur face à la vie
Et cette amertume faussant mon âme
Voilant la vérité à mon esprit
Usant de toutes ces pensées infâmes

Où dois je te chercher pour te trouver
Et vivre enfin comme je le souhaite
Extériorisant le moi inhibé
Cloisonné aux frontières de ma tête
Prêt et désireux de t’y accueillir
Brisant cette solitude malsaine
Qui m’est de plus en plus lourde à subir
Et accroît continuellement ma peine

Nombreuses fois j’ai cru te reconnaître
En différent visages côtoyés
En lesquels j’ai investi tout mon être
Sans imaginer m’être alors trompé
Espoirs frustrés à chaque fois déçus
Qui m’obligeaient à me remettre en cause
En attendant ta main vers moi tendue
Qui de mon passé détruira ces choses
Bicky

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa kə ʒə ʃεʁʃə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
ki mɑ̃kə a laʃεvəmɑ̃ də mɔ̃n- εtʁə
mə pεʁmεtʁε avεk lœj dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
ɑ̃kɔʁə vidə da pʁjɔʁi nεtʁə
ubljɑ̃ ma ʁɑ̃kœʁ fasə a la vi
e sεtə amεʁtymə fosɑ̃ mɔ̃n- amə
vwalɑ̃ la veʁite a mɔ̃n- εspʁi
yzɑ̃ də tutə sε pɑ̃sez- ɛ̃famə

u dwa ʒə tə ʃεʁʃe puʁ tə tʁuve
e vivʁə ɑ̃fɛ̃ kɔmə ʒə lə suεtə
εksteʁjɔʁizɑ̃ lə mwa inibe
klwazɔne o fʁɔ̃tjεʁə də ma tεtə
pʁε e deziʁø də ti akœjiʁ
bʁizɑ̃ sεtə sɔlitydə malsεnə
ki mε də plysz- ɑ̃ plys luʁdə a sybiʁ
e akʁwa kɔ̃tinɥεllmɑ̃ ma pεnə

nɔ̃bʁøzə fwa ʒε kʁy tə ʁəkɔnεtʁə
ɑ̃ difeʁɑ̃ vizaʒə kotwaje
ɑ̃ lekεl ʒε ɛ̃vεsti tu mɔ̃n- εtʁə
sɑ̃z- imaʒine mεtʁə alɔʁ tʁɔ̃pe
εspwaʁ fʁystʁez- a ʃakə fwa desys
ki mɔbliʒε a mə ʁəmεtʁə ɑ̃ kozə
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ta mɛ̃ vεʁ mwa tɑ̃dɥ
ki də mɔ̃ pase detʁɥiʁa sε ʃozə