Poème-France.com

Poeme : Jugement D’AmisJugement D’Amis

J’ai le cœur en miette, je souffre.
Pourquoi la vie est t-elle si injuste,
Je ne veut faire que votre bonheur
Mais comme un homme sans cœur,
Vous me jugez.
On ment a ceux qu’on aime.
On rêve d’une vie meilleure,
Pour la partager avec vous
Mais comme un voyous,
Vous me jugez.
Que faire pour changer cela.
Me rebaisser je ne peut pas
Même si la faute est pour moi
Je pense a vous, pensez vous a moi ?
Et vous me jugez
Bikerman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lə kœʁ ɑ̃ mjεtə, ʒə sufʁə.
puʁkwa la vi ε te εllə si ɛ̃ʒystə,
ʒə nə vø fεʁə kə vɔtʁə bɔnœʁ
mε kɔmə œ̃n- ɔmə sɑ̃ kœʁ,
vu mə ʒyʒe.
ɔ̃ mɑ̃ a sø kɔ̃n- εmə.
ɔ̃ ʁεvə dynə vi mεjəʁə,
puʁ la paʁtaʒe avεk vu
mε kɔmə œ̃ vwajus,
vu mə ʒyʒe.
kə fεʁə puʁ ʃɑ̃ʒe səla.
mə ʁəbεse ʒə nə pø pa
mεmə si la fotə ε puʁ mwa
ʒə pɑ̃sə a vu, pɑ̃se vuz- a mwa ?
e vu mə ʒyʒe