Poème-France.com

Poeme : JaméJamé

J ne te reverrais peut-être plus jamais,
Mais je compte bien te retrouver,
Pour enfin te dire,
Tout ce que j’ai toujours voulu que tu entendes,
Les mots se mélanges,
Mais le seul que tu peux bien comprendre,
C’est celui qui vien du cœur,
Et qui et plein d’ardeur,
Je me le dis à chaque fois que je te vois,
Je t’aime…
Biloute57

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi nə tə ʁəveʁε pø tεtʁə plys ʒamε,
mε ʒə kɔ̃tə bjɛ̃ tə ʁətʁuve,
puʁ ɑ̃fɛ̃ tə diʁə,
tu sə kə ʒε tuʒuʁ vuly kə ty ɑ̃tɑ̃də,
lε mo sə melɑ̃ʒə,
mε lə səl kə ty pø bjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
sε səlɥi ki vjɛ̃ dy kœʁ,
e ki e plɛ̃ daʁdœʁ,
ʒə mə lə di a ʃakə fwa kə ʒə tə vwa,
ʒə tεmə…