Poème-France.com

Poeme : Si Je Pouvais Je Te Diarais…Si Je Pouvais Je Te Diarais…

Si je pouvais je te dirais,
Reste avec nous,
Sur mon cœur et mon âme,
Se brise une larme,
J’ai envi de te garder là,
Mais tu t’en vas,
Nous laissans seules derrière toi,
Tu t’en vas,
Et ma vie vole en éclat,
Il me reste encore des jours,
A t’attendre,
A mourir,
A m’enuyer de toi.
Biloute57

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒə puvε ʒə tə diʁε,
ʁεstə avεk nu,
syʁ mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə,
sə bʁizə ynə laʁmə,
ʒε ɑ̃vi də tə ɡaʁde la,
mε ty tɑ̃ va,
nu lεsɑ̃ sələ dəʁjεʁə twa,
ty tɑ̃ va,
e ma vi vɔlə ɑ̃n- ekla,
il mə ʁεstə ɑ̃kɔʁə dε ʒuʁ,
a tatɑ̃dʁə,
a muʁiʁ,
a mɑ̃nyie də twa.