Poème-France.com

Poeme : Je T’Adore Très Très FortJe T’Adore Très Très Fort

Heureusement que tu es là,
Je peux compter sur toi,
Je t’adore,
Mais vraiment très très fort,
Même si je ne le montre pas tout le temps,
Ou que je te lache des vents,
Je voulais juste te dire ça,
Pour que tu saches que je tiens vraiment à toi,
J’espère qu’on va rester amies,
Encore un bon moment de notre vie,
Et que je ne te perdrais pas avant longtemps,
Car je t’adore tellement.
Biloute57

PostScriptum

je lé écri pr 1 2 mé meilleure amie


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œʁøzəmɑ̃ kə ty ε la,
ʒə pø kɔ̃te syʁ twa,
ʒə tadɔʁə,
mε vʁεmɑ̃ tʁε tʁε fɔʁ,
mεmə si ʒə nə lə mɔ̃tʁə pa tu lə tɑ̃,
u kə ʒə tə laʃə dε vɑ̃,
ʒə vulε ʒystə tə diʁə sa,
puʁ kə ty saʃə kə ʒə tjɛ̃ vʁεmɑ̃ a twa,
ʒεspεʁə kɔ̃ va ʁεste ami,
ɑ̃kɔʁə œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃ də nɔtʁə vi,
e kə ʒə nə tə pεʁdʁε pa avɑ̃ lɔ̃tɑ̃,
kaʁ ʒə tadɔʁə tεllmɑ̃.