Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Il ne se passe pas une seconde sans que je penses à toi,
Et dans mes rêves tu es encore là,
Le seul moment où je peux t’avoir rien qu’à moi,
Sans que personne ne le sache,
C’est bien là.
Biloute57

PostScriptum

je t’aime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il nə sə pasə pa ynə səɡɔ̃də sɑ̃ kə ʒə pɑ̃səz- a twa,
e dɑ̃ mε ʁεvə ty ε ɑ̃kɔʁə la,
lə səl mɔmɑ̃ u ʒə pø tavwaʁ ʁjɛ̃ ka mwa,
sɑ̃ kə pεʁsɔnə nə lə saʃə,
sε bjɛ̃ la.