Poème-France.com

Poeme : Le Coup De FoudreLe Coup De Foudre

Voyez si vous pouvez rapporter à celui-ci
J’espere que je ne dérange pas
Car tu es entrain de regarder par terre
Je ne veux pas le dire pour être grossière
Je ne sais pas comment te le dire
Car normalement ce n’est pas mon genre
Je sens que si je ne te le demande pas la chance passera
Et je ne te reverrai plus jamais
Et là tu penses que je suis étrange
Pas un seul jour
Non, La beauté vient à ma rencontre
Alors…
Crois-tu au coup de foudre ?
Dis moi si le livre que tu es entrain de lire
Raconte l’histoire de ta vie
Crois-tu au coup de foudre ?
Devrais-je marcher dessus
Tourner un oeil aveugle à l’amour
Je peux être ta femme
Je pourrais faire que tous tes rêves deviennent vrais
Peut-être que je suis une imbécile
De dire que que je suis amoureuse de toi
Tu dis adieu
Je dis tellement longtemps
Dis aurevoir
Je dirai que tu te trompes
Car maintenant dans mes bras tu appartiens
Bluegirl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vwaje si vu puve ʁapɔʁte a səlɥi si
ʒεspəʁə kə ʒə nə deʁɑ̃ʒə pa
kaʁ ty ε ɑ̃tʁɛ̃ də ʁəɡaʁde paʁ teʁə
ʒə nə vø pa lə diʁə puʁ εtʁə ɡʁɔsjεʁə
ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ tə lə diʁə
kaʁ nɔʁmaləmɑ̃ sə nε pa mɔ̃ ʒɑ̃ʁə
ʒə sɑ̃s kə si ʒə nə tə lə dəmɑ̃də pa la ʃɑ̃sə pasəʁa
e ʒə nə tə ʁəveʁε plys ʒamε
e la ty pɑ̃sə kə ʒə sɥiz- etʁɑ̃ʒə
pa œ̃ səl ʒuʁ
nɔ̃, la bote vjɛ̃ a ma ʁɑ̃kɔ̃tʁə
alɔʁ…
kʁwa ty o ku də fudʁə ?
di mwa si lə livʁə kə ty ε ɑ̃tʁɛ̃ də liʁə
ʁakɔ̃tə listwaʁə də ta vi
kʁwa ty o ku də fudʁə ?
dəvʁε ʒə maʁʃe dəsy
tuʁne œ̃n- ɔεj avøɡlə a lamuʁ
ʒə pøz- εtʁə ta famə
ʒə puʁʁε fεʁə kə tus tε ʁεvə dəvjεne vʁε
pø tεtʁə kə ʒə sɥiz- ynə ɛ̃besilə
də diʁə kə kə ʒə sɥiz- amuʁøzə də twa
ty di adjø
ʒə di tεllmɑ̃ lɔ̃tɑ̃
di oʁəvwaʁ
ʒə diʁε kə ty tə tʁɔ̃pə
kaʁ mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ mε bʁa ty apaʁtjɛ̃