Poème-France.com

Poeme : Pour Un Monde MeilleurPour Un Monde Meilleur

Mon cœur est balancé entre tristesse et desespoir
Je ne trouve plus les mots pour exprimer se que je ressent
J’espere ne pas sombrer et toujours rester parmis vous
Meme si parfois je me dit qu’il y a encore de l’espoir
Qu’il y a après la mort une autre vie avec plein de bon moments
Pour que tous les personnes bien qui sont parti reviennent avec nous
Partager des moments fabuleux
Pourqu’il ni plus que paix sur ce monde et et que tous les etres humain soit heureux
Entre eux
Et que les personnages les plus mauvais disparaisse a tous jamais
De cette terre qui merite tellement mieu que tous ces dechets
Qui polluent jour en jour votre vie et la mienne pour nous pousser a bout et nous donner a un moment l’envi de nous suicider
Effacé tous les mauvais moments de nos mémoire
Sans avoir a repensé a toutes ses tristes histoire
Et passer notre vie comme on le desire et comme on l’entend
Avec les personnes qui nous tienne a cœur et pour lesquelles on ressent
Une drole de sensation, un drole de moment
Ou au plus profond de nous on sait que l’on a des sentiments
J’écris ce poème pour faire comprendre a toutes les personnes que se faire la guerre ne résous rien, que faire du mal n’a aucun interet, et la maintenant je parle a certains garcons et je dit qu’il faut arreter de jouer avec les sentiments de filles et de les prendres pour des connes et de plutot regarder ou ils en sont dans la vie car généralement ils en sont pas très loins
Et je parle a toutes les filles maintenant est je dit regarder bien les sentiments que votre petit copain eprouve pour vous avant de vous engager et vous livrer a lui et si tous le monde respecte tous ca on verra que la vie en général sera plus belle… MOI c ce que je fais tous les jours et j’espère rendre heureuse et heureux toutes les personnes que je cotois et je pense que quand on aime on est pret a tout pour son partenaire et moi c ce que je fait avec ma copine meme si j’arrive pas a oublié son passé, j’ai appris des choses sur son passé qu’elle ne m’avait jamais dit au paravant et donc qu’elle m’avait menti et ca fait mal elle m’a promit de ne plus jamais me mentir et je la croit car je l’aime et que malgrès tous je lui fais confiance… car meme si parfois il me passe dans ma tete des mots qui me dise « quite la » je n’en ai pas le courage… je n’en aurai jamais le courage a par si j’apprend a nouveau que l’on me cache quelque chose…

J’aime la vie meme si je sais que c’est un combat chaque jour et qu’il faut lutter pour arriver a quelque chose… bonne chance a vous tous soyez heureux et vivé votre vie a votre facon pour qu’elle soit la plus belle possible…
Merci d’avoir pris le temps de lire ce texte…

Bruno. D
Bruno

PostScriptum

merci de lire ce texte et de me dire ce que vous en pensiez


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ ε balɑ̃se ɑ̃tʁə tʁistεsə e dəzεspwaʁ
ʒə nə tʁuvə plys lε mo puʁ εkspʁime sə kə ʒə ʁəse
ʒεspəʁə nə pa sɔ̃bʁe e tuʒuʁ ʁεste paʁmi vu
məmə si paʁfwa ʒə mə di kil i a ɑ̃kɔʁə də lεspwaʁ
kil i a apʁε la mɔʁ ynə otʁə vi avεk plɛ̃ də bɔ̃ mɔmɑ̃
puʁ kə tus lε pεʁsɔnə bjɛ̃ ki sɔ̃ paʁti ʁəvjεne avεk nu
paʁtaʒe dε mɔmɑ̃ fabylø
puʁkil ni plys kə pε syʁ sə mɔ̃də e e kə tus lεz- εtʁə- ymɛ̃ swa œʁø
ɑ̃tʁə ø
e kə lε pεʁsɔnaʒə lε plys movε dispaʁεsə a tus ʒamε
də sεtə teʁə ki məʁitə tεllmɑ̃ mjø kə tus sε dəʃε
ki pɔlɥe ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ vɔtʁə vi e la mjεnə puʁ nu puse a bu e nu dɔne a œ̃ mɔmɑ̃ lɑ̃vi də nu sɥiside
efase tus lε movε mɔmɑ̃ də no memwaʁə
sɑ̃z- avwaʁ a ʁəpɑ̃se a tutə sε tʁistəz- istwaʁə
e pase nɔtʁə vi kɔmə ɔ̃ lə dəziʁə e kɔmə ɔ̃ lɑ̃tɑ̃
avεk lε pεʁsɔnə ki nu tjεnə a kœʁ e puʁ lekεlləz- ɔ̃ ʁəse
ynə dʁɔlə də sɑ̃sasjɔ̃, œ̃ dʁɔlə də mɔmɑ̃
u o plys pʁɔfɔ̃ də nuz- ɔ̃ sε kə lɔ̃n- a dε sɑ̃timɑ̃
ʒekʁi sə pɔεmə puʁ fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə a tutə lε pεʁsɔnə kə sə fεʁə la ɡeʁə nə ʁezus ʁjɛ̃, kə fεʁə dy mal na okœ̃ ɛ̃təʁε, e la mɛ̃tənɑ̃ ʒə paʁlə a sεʁtɛ̃ ɡaʁkɔ̃z- e ʒə di kil fo aʁəte də ʒue avεk lε sɑ̃timɑ̃ də fijəz- e də lε pʁɑ̃dʁə- puʁ dε kɔnəz- e də plyto ʁəɡaʁde u ilz- ɑ̃ sɔ̃ dɑ̃ la vi kaʁ ʒeneʁaləmɑ̃ ilz- ɑ̃ sɔ̃ pa tʁε lwɛ̃
e ʒə paʁlə a tutə lε fijə mɛ̃tənɑ̃ ε ʒə di ʁəɡaʁde bjɛ̃ lε sɑ̃timɑ̃ kə vɔtʁə pəti kɔpɛ̃ εpʁuvə puʁ vuz- avɑ̃ də vuz- ɑ̃ɡaʒe e vu livʁe a lɥi e si tus lə mɔ̃də ʁεspεktə tus ka ɔ̃ veʁa kə la vi ɑ̃ ʒeneʁal səʁa plys bεllə… mwa se sə kə ʒə fε tus lε ʒuʁz- e ʒεspεʁə ʁɑ̃dʁə œʁøzə e œʁø tutə lε pεʁsɔnə kə ʒə kɔtwaz- e ʒə pɑ̃sə kə kɑ̃t- ɔ̃n- εmə ɔ̃n- ε pʁε a tu puʁ sɔ̃ paʁtənεʁə e mwa se sə kə ʒə fε avεk ma kɔpinə məmə si ʒaʁivə pa a ublje sɔ̃ pase, ʒε apʁi dε ʃozə syʁ sɔ̃ pase kεllə nə mavε ʒamε di o paʁavɑ̃ e dɔ̃k kεllə mavε mɑ̃ti e ka fε mal εllə ma pʁɔmi də nə plys ʒamε mə mɑ̃tiʁ e ʒə la kʁwa kaʁ ʒə lεmə e kə malɡʁε tus ʒə lɥi fε kɔ̃fjɑ̃sə… kaʁ məmə si paʁfwaz- il mə pasə dɑ̃ ma tətə dε mo ki mə dizə « kitə la » ʒə nɑ̃n- ε pa lə kuʁaʒə… ʒə nɑ̃n- oʁε ʒamε lə kuʁaʒə a paʁ si ʒapʁɑ̃t- a nuvo kə lɔ̃ mə kaʃə kεlkə ʃozə…

ʒεmə la vi məmə si ʒə sε kə sεt- œ̃ kɔ̃ba ʃakə ʒuʁ e kil fo lyte puʁ aʁive a kεlkə ʃozə… bɔnə ʃɑ̃sə a vu tus swajez- œʁøz- e vive vɔtʁə vi a vɔtʁə fakɔ̃ puʁ kεllə swa la plys bεllə pɔsiblə…
mεʁsi davwaʁ pʁi lə tɑ̃ də liʁə sə tεkstə…

bʁyno. de