Poème-France.com

Poeme : Pour Ma SallyPour Ma Sally

Tu dis avoir peur de t’attacher
Et moi j’ai peur de te quitter
C’est avec mes larmes que tu es partie
Toi celle à qui je me confie

Je respecte ton choix
Malgrée la tristesse qui m’envahie
Je me souviendrais toujours de toi
O toi ma sally

Tu était comme une grande sœur pour moi
Nous nous sommes entendues dès la première foi
Tu a peur de t’attacher
Mais c’est une de tes qualitées

Tu n’est plus là ma Sally
Et c’est comme si j’étais punie
Tu laissera un grand vide ici
Toi ma grande sœur sally
Cara

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty di avwaʁ pœʁ də tataʃe
e mwa ʒε pœʁ də tə kite
sεt- avεk mε laʁmə- kə ty ε paʁti
twa sεllə a ki ʒə mə kɔ̃fi

ʒə ʁεspεktə tɔ̃ ʃwa
malɡʁe la tʁistεsə ki mɑ̃vai
ʒə mə suvjɛ̃dʁε tuʒuʁ də twa
o twa ma sali

ty etε kɔmə ynə ɡʁɑ̃də sœʁ puʁ mwa
nu nu sɔməz- ɑ̃tɑ̃dɥ dε la pʁəmjεʁə fwa
ty a pœʁ də tataʃe
mε sεt- ynə də tε kalite

ty nε plys la ma sali
e sε kɔmə si ʒetε pyni
ty lεsəʁa œ̃ ɡʁɑ̃ vidə isi
twa ma ɡʁɑ̃də sœʁ sali