Poème-France.com

Poeme : Ange Ou DémonAnge Ou Démon

Etre un ange c’est aller au paradis
Etre démon c’est partir en enfer
C’est ce qu’on m’as dit
Et j’y croi dur comme fer

Un jour je rêve d’être un ange
Dominer le monde de mon nuage
Je déploierais mes grandes ailes blanches
Et je serais quelqu’un de sage

Desfois je rêve d’être un démon
Marcher entre les flammes
A ma guise hausser le ton
M’emparer de quelques âmes

Mais il faut revenir à la réalité
Et me dire que j’ai encore de belles années
Avant d’être morte et enterrée
Et puis quelle importance puisque ma vie serait terminée
Cara

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εtʁə œ̃n- ɑ̃ʒə sεt- ale o paʁadi
εtʁə demɔ̃ sε paʁtiʁ ɑ̃n- ɑ̃fe
sε sə kɔ̃ ma di
e ʒi kʁwa dyʁ kɔmə fεʁ

œ̃ ʒuʁ ʒə ʁεvə dεtʁə œ̃n- ɑ̃ʒə
dɔmine lə mɔ̃də də mɔ̃ nɥaʒə
ʒə deplwaəʁε mε ɡʁɑ̃dəz- εlə blɑ̃ʃə
e ʒə səʁε kεlkœ̃ də saʒə

dεsfwa ʒə ʁεvə dεtʁə œ̃ demɔ̃
maʁʃe ɑ̃tʁə lε flamə
a ma ɡizə-ose lə tɔ̃
mɑ̃paʁe də kεlkz- amə

mεz- il fo ʁəvəniʁ a la ʁealite
e mə diʁə kə ʒε ɑ̃kɔʁə də bεlləz- ane
avɑ̃ dεtʁə mɔʁtə e ɑ̃teʁe
e pɥi kεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə pɥiskə ma vi səʁε tεʁmine