Poème-France.com

Poeme : Tiens BonTiens Bon

Tiens bon,
Ce monde est triste
Mais tu ne dois pas
Mais tu ne dois pas partir
Tu te sens triste,
Tu te sens seule
Et personne ne semble s’inquiété.
Tiens bon,
Même si tu es pardu
Tu ne peut pas vivre
Avec cette douleur
Mais nous saignons du même chemin
Tiens bon, si tu te sens te laisser aller
Ne fait pas de bétise
Même si tu déprime
J’ai besoin de toi
Reste avec moi
Je serais toujours la pour toi
Jusqu’à la fin de ma vie
C’est la promesse d’une sœur
Qui tiens à toi.
TIENS BON ! ! ! !
Carole-38

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tjɛ̃ bɔ̃,
sə mɔ̃də ε tʁistə
mε ty nə dwa pa
mε ty nə dwa pa paʁtiʁ
ty tə sɑ̃s tʁistə,
ty tə sɑ̃s sələ
e pεʁsɔnə nə sɑ̃blə sɛ̃kjete.
tjɛ̃ bɔ̃,
mεmə si ty ε paʁdy
ty nə pø pa vivʁə
avεk sεtə dulœʁ
mε nu sεɲɔ̃ dy mεmə ʃəmɛ̃
tjɛ̃ bɔ̃, si ty tə sɑ̃s tə lεse ale
nə fε pa də betizə
mεmə si ty depʁimə
ʒε bəzwɛ̃ də twa
ʁεstə avεk mwa
ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
ʒyska la fɛ̃ də ma vi
sε la pʁɔmεsə dynə sœʁ
ki tjɛ̃z- a twa.
tjɛ̃ bɔ̃ ! ! !