Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Pas La ForceJe N’Ai Pas La Force

J’aimerais ne pas être née
Pour ne pas avoir à souffrir
J’aimerais parfois mourir
Pour ne pas te regarder t’éloigner

Je ne sais pas pourquoi
Je continue de m’accrocher
Je devrais pourtant m’éloigner
Et ne plus dépendre de toi

Seulement je n’ai pas la force de te quitter
Je vais attendre l’heure de vérité
Quand nous ferons partis du passé
Quand j’aurai fini d’exister

Je n’ai plus vraiment la force
De me battre pour ton amour
Je te le laisse pour toujours
Toi qui a percé son écorce
Cath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε nə pa εtʁə ne
puʁ nə pa avwaʁ a sufʁiʁ
ʒεməʁε paʁfwa muʁiʁ
puʁ nə pa tə ʁəɡaʁde telwaɲe

ʒə nə sε pa puʁkwa
ʒə kɔ̃tinɥ də makʁoʃe
ʒə dəvʁε puʁtɑ̃ melwaɲe
e nə plys depɑ̃dʁə də twa

sələmɑ̃ ʒə nε pa la fɔʁsə də tə kite
ʒə vεz- atɑ̃dʁə lœʁ də veʁite
kɑ̃ nu fəʁɔ̃ paʁti dy pase
kɑ̃ ʒoʁε fini dεɡziste

ʒə nε plys vʁεmɑ̃ la fɔʁsə
də mə batʁə puʁ tɔ̃n- amuʁ
ʒə tə lə lεsə puʁ tuʒuʁ
twa ki a pεʁse sɔ̃n- ekɔʁsə