Poème-France.com

Poeme : VengeanceVengeance

Devant le miroir, ce visage m’est familier
Il exprime ce que je ressens, ce que je pense
En moi est incarnée une véritable démence
Celle qui un jour assouvira ma vengeance

Elle m’habite et est toujours présente
Avec toute sa force, elle réclame justice
Seulement je voudrais qu’elle décampe
Pour qu’enfin cesse ce terrible supplice

Le problème est que je ne peux l’ignorer
Elle occupe toutes mes fâcheuses pensées
Ma volonté y met tous ses efforts
Mais ma vengeance l’emporte encore et encore

Pour moi, la passion n’est qu’illusion
Et une relation n’est que trahison
Pour moi, le bonheur est porteur de malheur
Et le cœur n’est qu’un beau parleur, petit faiseur

Ce que je sais est ce que je connais
Ce que je connais est ce que je sais
Maintenant je ne peux le nier
Blessée j’ai été, et ce pour l’éternité.
Cath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəvɑ̃ lə miʁwaʁ, sə vizaʒə mε familje
il εkspʁimə sə kə ʒə ʁəsɛ̃, sə kə ʒə pɑ̃sə
ɑ̃ mwa εt- ɛ̃kaʁne ynə veʁitablə demɑ̃sə
sεllə ki œ̃ ʒuʁ asuviʁa ma vɑ̃ʒɑ̃sə

εllə mabitə e ε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə
avεk tutə sa fɔʁsə, εllə ʁeklamə ʒystisə
sələmɑ̃ ʒə vudʁε kεllə dekɑ̃pə
puʁ kɑ̃fɛ̃ sεsə sə teʁiblə syplisə

lə pʁɔblεmə ε kə ʒə nə pø liɲɔʁe
εllə ɔkypə tutə mε faʃøzə pɑ̃se
ma vɔlɔ̃te i mεt tus sεz- efɔʁ
mε ma vɑ̃ʒɑ̃sə lɑ̃pɔʁtə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə

puʁ mwa, la pasjɔ̃ nε kilyzjɔ̃
e ynə ʁəlasjɔ̃ nε kə tʁaizɔ̃
puʁ mwa, lə bɔnœʁ ε pɔʁtœʁ də malœʁ
e lə kœʁ nε kœ̃ bo paʁlœʁ, pəti fəzœʁ

sə kə ʒə sεz- ε sə kə ʒə kɔnε
sə kə ʒə kɔnεz- ε sə kə ʒə sε
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə pø lə nje
blese ʒε ete, e sə puʁ letεʁnite.