Poème-France.com

Poeme : A Toi Mon FrèreA Toi Mon Frère

Maman est venu me parler
Et elle est très déprimée
Son petit bébé est devenu drogué
J’en est même pleurer

De la voir comme sa
Je ne le supporte pas
Un jour je te demandrai d’arrêter
J’espère que tu vas m’écouter

Ce jour tu verra
Que je tiens à toi
Plus que tu ne le crois
Car je m’inquiète vraiment pour toi

Peut-être que tu t’en occupera pas
Et ne m’écoutera pas
Mais crois moi
Ce jour tu t’en rappellera

Car tôt ou tard tu verra
Que ta sœur fesait sa pour toi
Si tu ne le fais pas pour moi
Fais le pour maman et papa.

Je t’aime tant ! !

Fais attention a toi ! !

CaTh LoVeR
Cathoux20

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mamɑ̃ ε vəny mə paʁle
e εllə ε tʁε depʁime
sɔ̃ pəti bebe ε dəvəny dʁɔɡe
ʒɑ̃n- ε mεmə pləʁe

də la vwaʁ kɔmə sa
ʒə nə lə sypɔʁtə pa
œ̃ ʒuʁ ʒə tə dəmɑ̃dʁε daʁεte
ʒεspεʁə kə ty va mekute

sə ʒuʁ ty veʁa
kə ʒə tjɛ̃z- a twa
plys kə ty nə lə kʁwa
kaʁ ʒə mɛ̃kjεtə vʁεmɑ̃ puʁ twa

pø tεtʁə kə ty tɑ̃n- ɔkypəʁa pa
e nə mekutəʁa pa
mε kʁwa mwa
sə ʒuʁ ty tɑ̃ ʁapεllʁa

kaʁ to u taʁ ty veʁa
kə ta sœʁ fəzε sa puʁ twa
si ty nə lə fε pa puʁ mwa
fε lə puʁ mamɑ̃ e papa.

ʒə tεmə tɑ̃ ! !

fεz- atɑ̃sjɔ̃ a twa ! !

asteʁiskə kat lɔve asteʁiskə