Poème-France.com

Poeme : ElleElle

Les yeux rivaient sur sa montre
Elle regarde le temps
Elle se rend compte
Qu’elle est triste à présent.

Le jour se montre enfin
Mais ça ne change rien
Les plus beaux raillons du soleil
Ne servirons pas à son éveil.

Seul, elle pleur
Regardant les heures
Attendant que les choses changent
Elle, qui trouve à présent ce monde si étrange !

Toutes ses forces n’ont pas suffi
A arrêter les bons moments
A arrêter le temps
Pour qu’elle ait une belle vie.

Le monde se referme sur elle
Laisser couler ses larmes
Le chagrin s’emporte sur cette demoiselle
Qui en faite une femme.

Elle vivra seul le reste de sa vie
Attendant désespérément son mari
Celui qu’elle aimait
Qui a décidé de la quitter.

Moral : la peine peut rendre triste et fou et il faut du temps pour combattre les cris de douleurs avant qu’il cicatrise vraiment.

Cél’
Cél'

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- iø ʁivε syʁ sa mɔ̃tʁə
εllə ʁəɡaʁdə lə tɑ̃
εllə sə ʁɑ̃ kɔ̃tə
kεllə ε tʁistə a pʁezɑ̃.

lə ʒuʁ sə mɔ̃tʁə ɑ̃fɛ̃
mε sa nə ʃɑ̃ʒə ʁjɛ̃
lε plys bo ʁajɔ̃ dy sɔlεj
nə sεʁviʁɔ̃ pa a sɔ̃n- evεj.

səl, εllə plœʁ
ʁəɡaʁdɑ̃ lεz- œʁ
atɑ̃dɑ̃ kə lε ʃozə ʃɑ̃ʒe
εllə, ki tʁuvə a pʁezɑ̃ sə mɔ̃də si etʁɑ̃ʒə !

tutə sε fɔʁsə- nɔ̃ pa syfi
a aʁεte lε bɔ̃ mɔmɑ̃
a aʁεte lə tɑ̃
puʁ kεllə ε ynə bεllə vi.

lə mɔ̃də sə ʁəfεʁmə syʁ εllə
lεse kule sε laʁmə
lə ʃaɡʁɛ̃ sɑ̃pɔʁtə syʁ sεtə dəmwazεllə
ki ɑ̃ fεtə ynə famə.

εllə vivʁa səl lə ʁεstə də sa vi
atɑ̃dɑ̃ dezεspeʁemɑ̃ sɔ̃ maʁi
səlɥi kεllə εmε
ki a deside də la kite.

mɔʁal : la pεnə pø ʁɑ̃dʁə tʁistə e fu e il fo dy tɑ̃ puʁ kɔ̃batʁə lε kʁi də dulœʁz- avɑ̃ kil sikatʁizə vʁεmɑ̃.

sel