Poème-France.com

Poeme : L’OmbreL’Ombre

Ombre du passé tapie dans l’obscurité
Prête à ressurgir, comme pour tout détruire
Tu ne réussiras pas à m’emporter loin de lui
Parce que c’est lui, celui que j’ai choisi
Regrets anciens effacés à tout jamais
Il n’y a qu’un cœur que je veux explorer
Celui qui m’accueille et ne me décoit pas
Celui qui me fait devenir enfin moi
Ombre d’un futur que j’imagine avec toi
Peur de solitude dès que tu n’es plus là
Telle une drogue surpuissante est mon besoin de toi
Ombre de toi que j’aimerais suivre chaque seconde
Dont mon cœur se voile et enveloppe mes sentiments
Peur peut-être de cet amour si fort qui me relie à toi
Ton ombre telle une trace
Que je veux suivre à grand pas
Ombre du futur où je veux rester près de toi
Cerise333 (Bf) :->

PostScriptum

j attends vos comm’ !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃bʁə dy pase tapi dɑ̃ lɔpskyʁite
pʁεtə a ʁesyʁʒiʁ, kɔmə puʁ tu detʁɥiʁə
ty nə ʁeysiʁa pa a mɑ̃pɔʁte lwɛ̃ də lɥi
paʁsə kə sε lɥi, səlɥi kə ʒε ʃwazi
ʁəɡʁεz- ɑ̃sjɛ̃z- efasez- a tu ʒamε
il ni a kœ̃ kœʁ kə ʒə vøz- εksplɔʁe
səlɥi ki makœjə e nə mə dekwa pa
səlɥi ki mə fε dəvəniʁ ɑ̃fɛ̃ mwa
ɔ̃bʁə dœ̃ fytyʁ kə ʒimaʒinə avεk twa
pœʁ də sɔlitydə dε kə ty nε plys la
tεllə ynə dʁɔɡ syʁpɥisɑ̃tə ε mɔ̃ bəzwɛ̃ də twa
ɔ̃bʁə də twa kə ʒεməʁε sɥivʁə ʃakə səɡɔ̃də
dɔ̃ mɔ̃ kœʁ sə vwalə e ɑ̃vəlɔpə mε sɑ̃timɑ̃
pœʁ pø tεtʁə də sεt amuʁ si fɔʁ ki mə ʁəli a twa
tɔ̃n- ɔ̃bʁə tεllə ynə tʁasə
kə ʒə vø sɥivʁə a ɡʁɑ̃ pa
ɔ̃bʁə dy fytyʁ u ʒə vø ʁεste pʁε də twa