Poème-France.com

Prose : Je T’Écris Un SentimentJe T’Écris Un Sentiment

Toi qui es loin, si loin de moi
La nuit, quand tu dors est-ce que tu rêves de moi ?

Tu sais, j’ai changé, je ne suis plus la même aujourd’hui
J’ai embrassé d’autres lèvres mais je me dis, j’ai envie
De connaître le goût des tiennes
Et j’ai tenté d’oublier ce drôle de rêve, mais il ne s’est pas échappé

Je ne peux pas m’empêcher, chaque fois que je ferme les yeux
D’imaginer ce si beau conte de fées ensemble

Peut-être que je me raccroche aux souvenirs,
Et je sais que tu m’as oublié quand tu es parti
Je sais que je ne suis pas facile,
Que c’est pour ça que tu es parti

Tu sais, moi, je pense toujours à toi
Et même si hier est loin déjà
Je t’attendrai, oui je t’ attendrai
Je voudrais simplement que tu me fasses un signe
Et tant pis si je rêve, je me réveillerai
Pour moi aimer, c’est donner son cœur.
Chagara11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki ε lwɛ̃, si lwɛ̃ də mwa
la nɥi, kɑ̃ ty dɔʁz- ε sə kə ty ʁεvə də mwa ?

ty sε, ʒε ʃɑ̃ʒe, ʒə nə sɥi plys la mεmə oʒuʁdɥi
ʒε ɑ̃bʁase dotʁə- lεvʁə- mε ʒə mə di, ʒε ɑ̃vi
də kɔnεtʁə lə ɡu dε tjεnə
e ʒε tɑ̃te dublje sə dʁolə də ʁεvə, mεz- il nə sε pa eʃape

ʒə nə pø pa mɑ̃pεʃe, ʃakə fwa kə ʒə fεʁmə lεz- iø
dimaʒine sə si bo kɔ̃tə də fez- ɑ̃sɑ̃blə

pø tεtʁə kə ʒə mə ʁakʁoʃə o suvəniʁ,
e ʒə sε kə ty ma ublje kɑ̃ ty ε paʁti
ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa fasilə,
kə sε puʁ sa kə ty ε paʁti

ty sε, mwa, ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa
e mεmə si jεʁ ε lwɛ̃ deʒa
ʒə tatɑ̃dʁε, ui ʒə tatɑ̃dʁε
ʒə vudʁε sɛ̃pləmɑ̃ kə ty mə fasəz- œ̃ siɲə
e tɑ̃ pi si ʒə ʁεvə, ʒə mə ʁevεjʁε
puʁ mwa εme, sε dɔne sɔ̃ kœʁ.