Poème-France.com

Poeme : Mon AngeMon Ange

On dit que le temps atténue la flamme de notre cœur
Que la distance nous libère de notre peur
Mais ces mois passé je n’ai cessé de t’aimer
Le temps et la distance n’ont fait qu’oxygéner ma flamme sacrée

J’ai ressenti un vide, et plus qu’un doute en toi
Comme si tu avais réalisé que tu ne voulais pas de moi
A la première seconde j’ai compris que je ne t’intéressai pas
Si éloigné de toi, c’est ce que je ressent quand je te voie
L’importance que j’ai à tes yeux n’existe pas
Mais je ne t’en veut pas, même si tu est tout pour moi
Sorti d’un si lourd passé, je comprends que tu ne veuille y retourner
Quand je t’entend parler, j’en n’oubli presque mon existence de damné
L’erreur n’a pas était faite en te revoyant
J’ai écouté mon cœur, et j’en perds tout mon sang
Ton silence me hante, et les larmes nuisent à mon sommeil
Ne suis-je qu’une erreur d’écriture de ce destin éternel
Si seulement cette pensé je la ressentait pour la premiere fois
Je passerait mon chemin et m’abdiquerait à tes lois
Sombre et éphémère tu m’effaces sans te retourner
Clair et évident, ton amour disparaît sans aucun regret

Est-ce qu’une balle bien placé
Me permettrait de te chassé
Ou ton fantôme m’accompagnerai dans ma tombe
Dans mon envoler vers ce couloir sombre

Comprenant ton ennui en ma présence si démunie
Je m’abdique à un adieu qui ne me laissera pas en vie
En ce soir de belle lune, je disparais à tes yeux
Adieu mon ange, je m’envole vers les cieux.
Chaos Eternel91

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ di kə lə tɑ̃z- atenɥ la flamə də nɔtʁə kœʁ
kə la distɑ̃sə nu libεʁə də nɔtʁə pœʁ
mε sε mwa pase ʒə nε sese də tεme
lə tɑ̃z- e la distɑ̃sə nɔ̃ fε kɔksiʒene ma flamə sakʁe

ʒε ʁəsɑ̃ti œ̃ vidə, e plys kœ̃ dutə ɑ̃ twa
kɔmə si ty avε ʁealize kə ty nə vulε pa də mwa
a la pʁəmjεʁə səɡɔ̃də ʒε kɔ̃pʁi kə ʒə nə tɛ̃teʁesε pa
si elwaɲe də twa, sε sə kə ʒə ʁəse kɑ̃ ʒə tə vwa
lɛ̃pɔʁtɑ̃sə kə ʒε a tεz- iø nεɡzistə pa
mε ʒə nə tɑ̃ vø pa, mεmə si ty ε tu puʁ mwa
sɔʁti dœ̃ si luʁ pase, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ kə ty nə vœjə i ʁətuʁne
kɑ̃ ʒə tɑ̃tɑ̃ paʁle, ʒɑ̃ nubli pʁεskə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə də damne
leʁœʁ na pa etε fεtə ɑ̃ tə ʁəvwajɑ̃
ʒε ekute mɔ̃ kœʁ, e ʒɑ̃ pεʁd tu mɔ̃ sɑ̃
tɔ̃ silɑ̃sə mə-ɑ̃tə, e lε laʁmə- nɥize a mɔ̃ sɔmεj
nə sɥi ʒə kynə eʁœʁ dekʁityʁə də sə dεstɛ̃ etεʁnεl
si sələmɑ̃ sεtə pɑ̃se ʒə la ʁəsɑ̃tε puʁ la pʁəmjəʁə fwa
ʒə pasəʁε mɔ̃ ʃəmɛ̃ e mabdikəʁε a tε lwa
sɔ̃bʁə e efemεʁə ty mefasə sɑ̃ tə ʁətuʁne
klεʁ e evide, tɔ̃n- amuʁ dispaʁε sɑ̃z- okœ̃ ʁəɡʁε

ε sə kynə balə bjɛ̃ plase
mə pεʁmεtʁε də tə ʃase
u tɔ̃ fɑ̃tomə makɔ̃paɲəʁε dɑ̃ ma tɔ̃bə
dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃vɔle vεʁ sə kulwaʁ sɔ̃bʁə

kɔ̃pʁənɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃nɥi ɑ̃ ma pʁezɑ̃sə si demyni
ʒə mabdikə a œ̃n- adjø ki nə mə lεsəʁa pa ɑ̃ vi
ɑ̃ sə swaʁ də bεllə lynə, ʒə dispaʁεz- a tεz- iø
adjø mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ʒə mɑ̃vɔlə vεʁ lε sjø.