Poeme : Mon Ange

Mon Ange

On dit que le temps atténue la flamme de notre cœur
Que la distance nous libère de notre peur
Mais ces mois passé je n’ai cessé de t’aimer
Le temps et la distance n’ont fait qu’oxygéner ma flamme sacrée

J’ai ressenti un vide, et plus qu’un doute en toi
Comme si tu avais réalisé que tu ne voulais pas de moi
A la première seconde j’ai compris que je ne t’intéressai pas
Si éloigné de toi, c’est ce que je ressent quand je te voie
L’importance que j’ai à tes yeux n’existe pas
Mais je ne t’en veut pas, même si tu est tout pour moi
Sorti d’un si lourd passé, je comprends que tu ne veuille y retourner
Quand je t’entend parler, j’en n’oubli presque mon existence de damné
L’erreur n’a pas était faite en te revoyant
J’ai écouté mon cœur, et j’en perds tout mon sang
Ton silence me hante, et les larmes nuisent à mon sommeil
Ne suis-je qu’une erreur d’écriture de ce destin éternel
Si seulement cette pensé je la ressentait pour la premiere fois
Je passerait mon chemin et m’abdiquerait à tes lois
Sombre et éphémère tu m’effaces sans te retourner
Clair et évident, ton amour disparaît sans aucun regret

Est-ce qu’une balle bien placé
Me permettrait de te chassé
Ou ton fantôme m’accompagnerai dans ma tombe
Dans mon envoler vers ce couloir sombre

Comprenant ton ennui en ma présence si démunie
Je m’abdique à un adieu qui ne me laissera pas en vie
En ce soir de belle lune, je disparais à tes yeux
Adieu mon ange, je m’envole vers les cieux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Ange

  on=dit=que=le=temps=at=té=nue=la=flam=me=de=no=tre=cœur 15
  que=la=dis=tan=ce=nous=li=bè=re=de=no=tre=peur 13
  mais=ces=mois=pas=sé=je=nai=ces=sé=de=tai=mer 12
  le=temps=et=la=dis=tan=ce=nont=fait=quoxy=gé=ner=ma=flam=me=sa=crée 17

  jai=res=sen=ti=un=vi=de=et=plus=quun=dou=te=en=toi 14
  com=me=si=tu=a=vais=ré=a=li=sé=que=tu=ne=vou=lais=pas=de=moi 18
  a=la=pre=mière=se=con=de=jai=com=pris=que=je=ne=tin=té=res=sai=pas 18
  si=é=loi=gné=de=toi=cest=ce=que=je=res=sent=quand=je=te=voie 16
  lim=por=tan=ce=que=jai=à=tes=y=eux=nexis=te=pas 13
  mais=je=ne=ten=veut=pas=mê=me=si=tu=est=tout=pour=moi 14
  sor=ti=dun=si=lourd=pas=sé=je=com=prends=que=tu=ne=veuille=y=re=tour=ner 18
  quand=je=ten=tend=par=ler=jen=nou=bli=pres=que=mon=exis=ten=ce=de=dam=né 18
  ler=reur=na=pas=é=tait=fai=te=en=te=re=voy=ant 13
  jai=é=cou=té=mon=cœur=et=jen=perds=tout=mon=sang 12
  ton=si=len=ce=me=han=te=et=les=lar=mes=nui=sent=à=mon=som=meil 17
  ne=suis=je=quu=ne=er=reur=dé=cri=tu=re=de=ce=des=tin=é=ter=nel 18
  si=seule=ment=cet=te=pen=sé=je=la=res=sen=tait=pour=la=pre=mie=re=fois 18
  je=pas=se=rait=mon=che=min=et=mab=di=que=rait=à=tes=lois 15
  som=bre=et=é=phé=mè=re=tu=mef=fa=ces=sans=te=re=tour=ner 16
  clair=et=é=vi=dent=ton=a=mour=dis=pa=raît=sans=au=cun=re=gret 16

  est=ce=quu=ne=bal=le=bien=pla=cé 9
  me=per=met=trait=de=te=chas=sé 8
  ou=ton=fan=tô=me=mac=com=pa=gne=rai=dans=ma=tom=be 14
  dans=mon=en=vo=ler=vers=ce=cou=loir=som=bre 11

  com=pre=nant=ton=en=nui=en=ma=pré=sen=ce=si=dé=mu=nie 15
  je=mab=di=que=à=un=a=dieu=qui=ne=me=lais=se=ra=pas=en=vie 17
  en=ce=soir=de=bel=le=lu=ne=je=dis=pa=rais=à=tes=y=eux 16
  adieu=mon=an=ge=je=men=vo=le=vers=les=cieux 11
 • Phonétique : Mon Ange

  ɔ̃ di kə lə tɑ̃z- atenɥ la flamə də nɔtʁə kœʁ
  kə la distɑ̃sə nu libεʁə də nɔtʁə pœʁ
  mε sε mwa pase ʒə nε sese də tεme
  lə tɑ̃z- e la distɑ̃sə nɔ̃ fε kɔksiʒene ma flamə sakʁe

  ʒε ʁəsɑ̃ti œ̃ vidə, e plys kœ̃ dutə ɑ̃ twa
  kɔmə si ty avε ʁealize kə ty nə vulε pa də mwa
  a la pʁəmjεʁə səɡɔ̃də ʒε kɔ̃pʁi kə ʒə nə tɛ̃teʁesε pa
  si elwaɲe də twa, sε sə kə ʒə ʁəse kɑ̃ ʒə tə vwa
  lɛ̃pɔʁtɑ̃sə kə ʒε a tεz- iø nεɡzistə pa
  mε ʒə nə tɑ̃ vø pa, mεmə si ty ε tu puʁ mwa
  sɔʁti dœ̃ si luʁ pase, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ kə ty nə vœjə i ʁətuʁne
  kɑ̃ ʒə tɑ̃tɑ̃ paʁle, ʒɑ̃ nubli pʁεskə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə də damne
  leʁœʁ na pa etε fεtə ɑ̃ tə ʁəvwajɑ̃
  ʒε ekute mɔ̃ kœʁ, e ʒɑ̃ pεʁd tu mɔ̃ sɑ̃
  tɔ̃ silɑ̃sə mə-ɑ̃tə, e lε laʁmə- nɥize a mɔ̃ sɔmεj
  nə sɥi ʒə kynə eʁœʁ dekʁityʁə də sə dεstɛ̃ etεʁnεl
  si sələmɑ̃ sεtə pɑ̃se ʒə la ʁəsɑ̃tε puʁ la pʁəmjəʁə fwa
  ʒə pasəʁε mɔ̃ ʃəmɛ̃ e mabdikəʁε a tε lwa
  sɔ̃bʁə e efemεʁə ty mefasə sɑ̃ tə ʁətuʁne
  klεʁ e evide, tɔ̃n- amuʁ dispaʁε sɑ̃z- okœ̃ ʁəɡʁε

  ε sə kynə balə bjɛ̃ plase
  mə pεʁmεtʁε də tə ʃase
  u tɔ̃ fɑ̃tomə makɔ̃paɲəʁε dɑ̃ ma tɔ̃bə
  dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃vɔle vεʁ sə kulwaʁ sɔ̃bʁə

  kɔ̃pʁənɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃nɥi ɑ̃ ma pʁezɑ̃sə si demyni
  ʒə mabdikə a œ̃n- adjø ki nə mə lεsəʁa pa ɑ̃ vi
  ɑ̃ sə swaʁ də bεllə lynə, ʒə dispaʁεz- a tεz- iø
  adjø mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ʒə mɑ̃vɔlə vεʁ lε sjø.
 • Syllabes Phonétique : Mon Ange

  ɔ̃=di=kə=lə=tɑ̃=za=tenɥ=la=fla=mə=də=nɔ=tʁə=kœʁ 14
  kə=la=dis=tɑ̃=sə=nu=li=bε=ʁə=də=nɔ=tʁə=pœ=ʁə 14
  mε=sε=mwa=pa=se=ʒə=nε=se=se=də=tε=me 12
  lə=tɑ̃=ze=la=dis=tɑ̃sə=nɔ̃=fε=kɔk=si=ʒe=ne=ma=fla=mə=sa=kʁe 17

  ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=œ̃=vi=də=e=plys=kœ̃=du=tə=ɑ̃=twa 14
  kɔmə=si=ty=a=vε=ʁe=a=li=ze=kə=ty=nə=vu=lε=pa=də=mwa 17
  a=lapʁə=mjε=ʁə=sə=ɡɔ̃=də=ʒε=kɔ̃=pʁi=kə=ʒə=nə=tɛ̃=te=ʁe=sε=pa 18
  si=e=lwa=ɲe=də=twa=sεsə=kə=ʒəʁə=se=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 14
  lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=kə=ʒε=a=tε=zi=ø=nεɡ=zis=tə=pa 14
  mε=ʒə=nə=tɑ̃=vø=pa=mε=mə=si=ty=ε=tu=puʁ=mwa 14
  sɔʁ=ti=dœ̃=si=luʁ=pase=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=kə=ty=nə=vœjə=i=ʁə=tuʁ=ne 17
  kɑ̃ʒə=tɑ̃=tɑ̃=paʁ=le=ʒɑ̃=nu=bli=pʁεs=kə=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=də=dam=ne 18
  le=ʁœʁ=na=pa=e=tε=fε=tə=ɑ̃=tə=ʁə=vwa=j=ɑ̃ 14
  ʒε=e=ku=te=mɔ̃=kœ=ʁə=e=ʒɑ̃=pεʁd=tu=mɔ̃=sɑ̃ 13
  tɔ̃=si=lɑ̃sə=mə-ɑ̃=tə=e=lε=laʁ=mən=ɥi=ze=a=mɔ̃=sɔ=mεj 16
  nə=sɥiʒə=ky=nəe=ʁœʁ=de=kʁi=ty=ʁə=də=sə=dεs=tɛ̃=e=tεʁ=nεl 16
  sisə=lə=mɑ̃=sε=tə=pɑ̃=se=ʒə=la=ʁə=sɑ̃=tε=puʁ=la=pʁə=mjə=ʁə=fwa 18
  ʒə=pasə=ʁε=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=e=mab=di=kə=ʁε=a=tε=lwa 14
  sɔ̃bʁə=e=e=fe=mε=ʁə=ty=me=fa=sə=sɑ̃=təʁə=tuʁ=ne 14
  klεʁ=e=e=vi=de=tɔ̃=na=muʁ=dis=pa=ʁε=sɑ̃=zo=kœ̃=ʁə=ɡʁε 16

  ε=sə=ky=nə=ba=lə=bj=ɛ̃=pla=se 10
  mə=pεʁ=mε=tʁε=də=tə=ʃa=se 8
  u=tɔ̃=fɑ̃=to=mə=ma=kɔ̃=pa=ɲə=ʁε=dɑ̃=ma=tɔ̃=bə 14
  dɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=vɔ=le=vεʁ=sə=ku=lwaʁ=sɔ̃=bʁə 11

  kɔ̃pʁə=nɑ̃=tɔ̃=nɑ̃n=ɥi=ɑ̃=ma=pʁe=zɑ̃=sə=si=de=my=ni 14
  ʒə=mab=dikəa=œ̃=na=djø=ki=nə=mə=lε=sə=ʁa=pa=ɑ̃=vi 15
  ɑ̃sə=swaʁ=də=bεllə=ly=nə=ʒə=dis=pa=ʁε=za=tε=zi=ø 14
  a=dj=ø=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=vεʁ=lε=sj=ø 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 10:49Cara

Magnifiqueeeeeee
moi j’adore, je le lis et relis, je ne m’en lasse pas!!
Sincèrement brao pour ce poème, je suis impatiente de lire les autres
amitié
la tite bohème
(K)

Auteur de Poésie
01/10/2005 20:38(F)Fleurlune Mimi(F)

quelle belle plume !!
j’en reste sans voie ( mais ya les lettres pr m’exprimer 😛 mdr )
sublime et tristounet poeme
continu

la fleur de lune (f)

Poème Amour
Publié le 29/08/2005 10:59

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Chaos Eternel91

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs