Poème-France.com

Poeme : Mes SentimentsMes Sentiments

Les entiment irréelle que je porte
Pour toi, niront jamais ailleurs je les
Gaede dans mon cœur. ne plus penser penser a toi
Ny songe meme pas, cela narriveras pas.
Mais toi tu ne maime pas, ton cœur ne
Mapatien pas, mais toi tu sauras que le mien
Lui est a toi.

Les sentiment vaste que je resens pour
Toi ne senvoleront pas je les gardes pres
De moi. mais les larmes que tu as fait
Couler de mon etre ne te le pardonnerons
Pas. sauf que sa depant de toi tu texcuseras.

Toi as-tu des sentiments pour moi.
Un peu, beaucoup ou pas du tout.
Jespere que cest beaucoup, mais
Ce nest pas a moi de decider
Tes sentiment il ne son qua toi
Mais jespere quil i en a un
Peu pour moi ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Cherry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- ɑ̃time iʁeεllə kə ʒə pɔʁtə
puʁ twa, niʁɔ̃ ʒamεz- ajœʁ ʒə lε
ɡaedə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ. nə plys pɑ̃se pɑ̃se a twa
ni sɔ̃ʒə məmə pa, səla naʁivəʁa pa.
mε twa ty nə mεmə pa, tɔ̃ kœʁ nə
mapasjɑ̃ pa, mε twa ty soʁa kə lə mjɛ̃
lɥi εt- a twa.

lε sɑ̃timɑ̃ vastə kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ
twa nə sɑ̃vɔləʁɔ̃ pa ʒə lε ɡaʁdə- pʁə
də mwa. mε lε laʁmə- kə ty a fε
kule də mɔ̃n- εtʁə nə tə lə paʁdɔnəʁɔ̃
pa. sof kə sa dəpɑ̃ də twa ty tεkskyzəʁa.

twa a ty dε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa.
œ̃ pø, boku u pa dy tu.
ʒεspəʁə kə sεst boku, mε
sə nεst pa a mwa də dəside
tε sɑ̃timɑ̃ il nə sɔ̃ ka twa
mε ʒεspəʁə kj i ɑ̃n- a œ̃
pø puʁ mwa ! ! !