Poème-France.com

Poeme : Lamour ?Lamour ?

Tu t’éloignes à peine de moi,
Je me rapproche très vite de toi,
Je m’éloignes juste un peu de toi,
Tu te rapproches plus vite de moi,

L’amour ressemble à un corps à corps,
Unique toujours le même décor,
Bâtit dans notre château fort,
Cela jusqu’à ce que vienne la mort,

Amour sentiment doux et parfois cruel,
Rendant quelques temps la vie irréelle,
Avec des mots doux où la vie est belle,
Où les souvenirs se ramassent à la pelle,

Combien de fois le genou est à terre,
Sans même chercher à te plaire,
Dans cet amour je veux me complaire,
Mais je n’ai certes pas à me taire,

Quand tu disparais, l’instant est fou,
Mais mon cœur est parfois doux,
C’est mon âme qui te cherche partout,
Mais c’est aussi l’amour qui me cloue,

Dans ce monde qui est si dur,
Mais l’amour un peu l’épure,
Et encore cela en est il sûr ?
Voilà que je construis de jolis murs,

Je sens que déjà tu repars,
Mais l’amour n’est pas un art,
Chaque jour est un nouveau départ,
Du matin jusqu’au dernier soir,

Qui de nous fermera les yeux en premier ?
Qui de nous regardera l’autre en dernier ?
Un jour viendra, il faudra nous quitter,
Mais l’amour continuera à exister.
Cherry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty telwaɲəz- a pεnə də mwa,
ʒə mə ʁapʁoʃə tʁε vitə də twa,
ʒə melwaɲə ʒystə œ̃ pø də twa,
ty tə ʁapʁoʃə plys vitə də mwa,

lamuʁ ʁəsɑ̃blə a œ̃ kɔʁz- a kɔʁ,
ynikə tuʒuʁ lə mεmə dekɔʁ,
bati dɑ̃ nɔtʁə ʃato fɔʁ,
səla ʒyska sə kə vjεnə la mɔʁ,

amuʁ sɑ̃timɑ̃ duz- e paʁfwa kʁyεl,
ʁɑ̃dɑ̃ kεlk tɑ̃ la vi iʁeεllə,
avεk dε mo duz- u la vi ε bεllə,
u lε suvəniʁ sə ʁamase a la pεllə,

kɔ̃bjɛ̃ də fwa lə ʒənu εt- a teʁə,
sɑ̃ mεmə ʃεʁʃe a tə plεʁə,
dɑ̃ sεt amuʁ ʒə vø mə kɔ̃plεʁə,
mε ʒə nε sεʁtə- pa a mə tεʁə,

kɑ̃ ty dispaʁε, lɛ̃stɑ̃ ε fu,
mε mɔ̃ kœʁ ε paʁfwa du,
sε mɔ̃n- amə ki tə ʃεʁʃə paʁtu,
mε sεt- osi lamuʁ ki mə klu,

dɑ̃ sə mɔ̃də ki ε si dyʁ,
mε lamuʁ œ̃ pø lepyʁə,
e ɑ̃kɔʁə səla ɑ̃n- εt- il syʁ ?
vwala kə ʒə kɔ̃stʁɥi də ʒɔli myʁ,

ʒə sɑ̃s kə deʒa ty ʁəpaʁ,
mε lamuʁ nε pa œ̃n- aʁ,
ʃakə ʒuʁ εt- œ̃ nuvo depaʁ,
dy matɛ̃ ʒysko dεʁnje swaʁ,

ki də nu fεʁməʁa lεz- iøz- ɑ̃ pʁəmje ?
ki də nu ʁəɡaʁdəʁa lotʁə ɑ̃ dεʁnje ?
œ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa, il fodʁa nu kite,
mε lamuʁ kɔ̃tinɥəʁa a εɡziste.