Poème-France.com

Poeme : La TendresseLa Tendresse

Je viens poser ma tête sur tes genoux,
C’est un geste juste un peu fou,
Je passe ma main dans ton visage,
Et j’oublie simplement mon âge,

Je t’écoute me parler d’autrefois,
Comme si tu étais mon doux roi,
C’est le résultat de ma tendresse,
Qui ne se traduit pas en caresse,

Cette situation est fort agréable,
Elle me rappelle, cela sans palabre,
Que souvent les mots sont inutiles,
Je dirais même plus encore, futiles,

Cette tendresse peut se percevoir,
Dans des moments du matin au soir,
La tendresse est le langage du cœur,
Qui parle d’un peu de bonheur,

Elle est le pont entre l’amour et l’amitié,
Celle qui change parfois la destinée,
Ce sentiment pourtant si vivant,
Ressemble étrangement à un aimant,

Qui attire ceux qui se sentent bien,
Ceux qui n’ont besoin de rien,
Que de cette douce compagnie,
A qui l’on dit absolument tout,

Au fil du temps, elle se construit,
Faisant partie de la petite vie,
La tendresse c’est aussi le regard,
Quand l’espoir se fait rare,

Mais laisse moi, venir un peu vers toi,
Toi que je ne connais pas,
Qui me lis derrière cet écran,
Avec qui j’ai passé un bon moment,

La tendresse peut aussi être virtuelle,
Devenir très vite réelle,
Elle fait si chaud, quand le froid,
Devient cet immense poids,

Voilà mon humble tendresse à moi,
Celle que j’ai à bout de bras,
Que je donne sans rien attendre,
Car je n’oublie pas mon cœur tendre…
Cherry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vjɛ̃ poze ma tεtə syʁ tε ʒənu,
sεt- œ̃ ʒεstə ʒystə œ̃ pø fu,
ʒə pasə ma mɛ̃ dɑ̃ tɔ̃ vizaʒə,
e ʒubli sɛ̃pləmɑ̃ mɔ̃n- aʒə,

ʒə tekutə mə paʁle dotʁəfwa,
kɔmə si ty etε mɔ̃ du ʁwa,
sε lə ʁezylta də ma tɑ̃dʁεsə,
ki nə sə tʁadɥi pa ɑ̃ kaʁεsə,

sεtə sitɥasjɔ̃ ε fɔʁ aɡʁeablə,
εllə mə ʁapεllə, səla sɑ̃ palabʁə,
kə suvɑ̃ lε mo sɔ̃t- inytilə,
ʒə diʁε mεmə plysz- ɑ̃kɔʁə, fytilə,

sεtə tɑ̃dʁεsə pø sə pεʁsəvwaʁ,
dɑ̃ dε mɔmɑ̃ dy matɛ̃ o swaʁ,
la tɑ̃dʁεsə ε lə lɑ̃ɡaʒə dy kœʁ,
ki paʁlə dœ̃ pø də bɔnœʁ,

εllə ε lə pɔ̃ ɑ̃tʁə lamuʁ e lamitje,
sεllə ki ʃɑ̃ʒə paʁfwa la dεstine,
sə sɑ̃timɑ̃ puʁtɑ̃ si vivɑ̃,
ʁəsɑ̃blə etʁɑ̃ʒəmɑ̃ a œ̃n- εmɑ̃,

ki atiʁə sø ki sə sɑ̃te bjɛ̃,
sø ki nɔ̃ bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃,
kə də sεtə dusə kɔ̃paɲi,
a ki lɔ̃ di absɔlymɑ̃ tu,

o fil dy tɑ̃, εllə sə kɔ̃stʁɥi,
fəzɑ̃ paʁti də la pətitə vi,
la tɑ̃dʁεsə sεt- osi lə ʁəɡaʁ,
kɑ̃ lεspwaʁ sə fε ʁaʁə,

mε lεsə mwa, vəniʁ œ̃ pø vεʁ twa,
twa kə ʒə nə kɔnε pa,
ki mə li dəʁjεʁə sεt ekʁɑ̃,
avεk ki ʒε pase œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃,

la tɑ̃dʁεsə pø osi εtʁə viʁtɥεllə,
dəvəniʁ tʁε vitə ʁeεllə,
εllə fε si ʃo, kɑ̃ lə fʁwa,
dəvjɛ̃ sεt imɑ̃sə pwa,

vwala mɔ̃n- œ̃blə tɑ̃dʁεsə a mwa,
sεllə kə ʒε a bu də bʁa,
kə ʒə dɔnə sɑ̃ ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə,
kaʁ ʒə nubli pa mɔ̃ kœʁ tɑ̃dʁə…