Poème-France.com

Poeme : Mon CoeurMon Coeur

Je n ai plus de cœur, plus d ’âme
On m a tout brisé en une parole
En une phrase qui me torture !
Je suis la seule a souffrir et a me morfondre
Mais toi tu t’en fiche
Tu ne sais pas et
Tu es passé à autre chose
J ai envi de quitter ce monde
Je fais pitié a voir
Je meurs à petit feu
Je souffre
Et pleurs en silence
Cherry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə εn ε plys də kœʁ, plys damə
ɔ̃ εm a tu bʁize ɑ̃n- ynə paʁɔlə
ɑ̃n- ynə fʁazə ki mə tɔʁtyʁə !
ʒə sɥi la sələ a sufʁiʁ e a mə mɔʁfɔ̃dʁə
mε twa ty tɑ̃ fiʃə
ty nə sε pa e
ty ε pase a otʁə ʃozə
ʒi ε ɑ̃vi də kite sə mɔ̃də
ʒə fε pitje a vwaʁ
ʒə mœʁz- a pəti fø
ʒə sufʁə
e plœʁz- ɑ̃ silɑ̃sə