Poème-France.com

Poeme : Chanson DamourChanson Damour

Parle moi de ton cœur
Et de tous tes malheurs.
Confies moi tes secrets
Et je les écouterais…
N’aies pas peur de parler,
C’est bon parfois de se vider…
Je veux tout partager,
Etre en toute complicité…

Mon être s’est envolé
Dès que tu m’as embrassé
Mon cœur a palpité
Et mon corps frissonné…

As-tu ressenti cela ?
Je t’en prie, dis le moi,
J’ai envie de savoir,
Ne plus être dans le noir…

Dis moi tes sentiments
Et ce que tu ressens…
Ce n’est pas compliqué,
Laisse toi simplement aller…
Je serais comblée de bonheur
Si tu osais ouvrir ton cœur…
Moi, je t’aime très fort
Oh oui, de tout mon corps…

Tu m’as fait craquer,
Grâce à toi, j’ai recommencé…
Doucement à aimer…
Fortement à aimer…

Je tiens très fort à toi
J’ai peur que tu t’éloignes de moi
Je t’en prie, aime-moi…
Et je ferai tout pour toi.
Cherry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁlə mwa də tɔ̃ kœʁ
e də tus tε malœʁ.
kɔ̃fi mwa tε sεkʁε
e ʒə lεz- ekutəʁε…
nε pa pœʁ də paʁle,
sε bɔ̃ paʁfwa də sə vide…
ʒə vø tu paʁtaʒe,
εtʁə ɑ̃ tutə kɔ̃plisite…

mɔ̃n- εtʁə sεt- ɑ̃vɔle
dε kə ty ma ɑ̃bʁase
mɔ̃ kœʁ a palpite
e mɔ̃ kɔʁ fʁisɔne…

a ty ʁəsɑ̃ti səla ?
ʒə tɑ̃ pʁi, di lə mwa,
ʒε ɑ̃vi də savwaʁ,
nə plysz- εtʁə dɑ̃ lə nwaʁ…

di mwa tε sɑ̃timɑ̃
e sə kə ty ʁəsɛ̃…
sə nε pa kɔ̃plike,
lεsə twa sɛ̃pləmɑ̃ ale…
ʒə səʁε kɔ̃ble də bɔnœʁ
si ty ozεz- uvʁiʁ tɔ̃ kœʁ…
mwa, ʒə tεmə tʁε fɔʁ
ɔ ui, də tu mɔ̃ kɔʁ…

ty ma fε kʁake,
ɡʁasə a twa, ʒε ʁəkɔmɑ̃se…
dusəmɑ̃ a εme…
fɔʁtəmɑ̃ a εme…

ʒə tjɛ̃ tʁε fɔʁ a twa
ʒε pœʁ kə ty telwaɲə də mwa
ʒə tɑ̃ pʁi, εmə mwa…
e ʒə fəʁε tu puʁ twa.