Poème-France.com

Poeme : Amour Perdu…Amour Perdu…

Tu m’as blessé
Car avec ton insouciance tu m’as touché.
Ton couteau m’as transpercé,
Et il ne me reste plus qu’à regarder le sang couler.

L’année passée j’voulais pas de toi.
Mais maintenant j’pense juste à sa.
Sa ma manque d’être dans tes bras,
Quand tu me serrais fort contre toi.

Tu sais j’le regrette, j’men veux.
Maintenant au fond de mon ventre j’ai un creux.
Maintenant dans ma gorge j’ai un noeux.

Cette année à ton tour de me faire mal.
Mais ne te méprends pas j’ai le cœur sal.
De t’avoiir humilié
Et de ne pas tout de suite l’avoir regretté

T’as réussi je souffre.
Je suis resté au fond du gouffre.
Resté pour rêver.
Resté pour m’imaginer.

Je ne sais plus quoi faire.
Je suis resté au cœur de l’enfer.
Quoi faire pour en sortir ?
Trois seuls mots mais sans mentir.

Un seul je t’aime de ta part me sufirai.
Un seul je t’aime de ta part me libererai.
Je ne sais pas si c’est trop demander.
Mais moi j’te le dis et sans souci.

Je t’aime pour la vie.

XXx CherryxXx
Cherry

PostScriptum

Pour un garçon qui m’aimait l’année passé et qui m’as passé la balle pour que se soit à mon tour de l’aimer…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma blese
kaʁ avεk tɔ̃n- ɛ̃susjɑ̃sə ty ma tuʃe.
tɔ̃ kuto ma tʁɑ̃spεʁse,
e il nə mə ʁεstə plys ka ʁəɡaʁde lə sɑ̃ kule.

lane pase ʒvulε pa də twa.
mε mɛ̃tənɑ̃ ʒpɑ̃sə ʒystə a sa.
sa ma mɑ̃kə dεtʁə dɑ̃ tε bʁa,
kɑ̃ ty mə seʁε fɔʁ kɔ̃tʁə twa.

ty sε ʒlə ʁəɡʁεtə, ʒmεn vø.
mɛ̃tənɑ̃ o fɔ̃ də mɔ̃ vɑ̃tʁə ʒε œ̃ kʁø.
mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ ma ɡɔʁʒə ʒε œ̃ nø.

sεtə ane a tɔ̃ tuʁ də mə fεʁə mal.
mε nə tə mepʁɑ̃ pa ʒε lə kœʁ sal.
də tavwaiʁ ymilje
e də nə pa tu də sɥitə lavwaʁ ʁəɡʁεte

ta ʁeysi ʒə sufʁə.
ʒə sɥi ʁεste o fɔ̃ dy ɡufʁə.
ʁεste puʁ ʁεve.
ʁεste puʁ mimaʒine.

ʒə nə sε plys kwa fεʁə.
ʒə sɥi ʁεste o kœʁ də lɑ̃fe.
kwa fεʁə puʁ ɑ̃ sɔʁtiʁ ?
tʁwa səl mo mε sɑ̃ mɑ̃tiʁ.

œ̃ səl ʒə tεmə də ta paʁ mə syfiʁε.
œ̃ səl ʒə tεmə də ta paʁ mə libəʁəʁε.
ʒə nə sε pa si sε tʁo dəmɑ̃de.
mε mwa ʒtə lə di e sɑ̃ susi.

ʒə tεmə puʁ la vi.

suliɲe iks iks iks suliɲe ʃeʁi suliɲe iks iks iks suliɲe