Poeme-France : Lecture Écrit Trahison

Poeme : Une Histoire Sans Commencement.

Poème Trahison
Publié le 05/10/2005 02:00

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Cherry

Une Histoire Sans Commencement.

Tu m’as dit que tu m’aimais.
Tu m’as promis que pour moi.
Tu la laisserai. Tu m’adorais.
Suposement sur moi tu tripais.

Le premier jour j’ai attendu. .
Mais à mon désagrement rien n’est venu.
Tu m’as dit attend.
Sa ne se fait pas si facilement.

Le deuxième jour j’ai patienté.
Mais elle était absente.
Tu m’as dit : Demain j’le fait c’est juré.
Dans ma tête je me rêpetait le même mot.
Patiente !

Le lendemain j’était sereine.
J’allais bientôt devenir ta reine.
Mais un choc m’a heurté.
Comme si un couteau m’aurai transpercé.

Vous étiez main dans la main.
Tout de suite mon cœur a brisé.
Il n’y aurai plus aucun demain.
Je suis partie le cœur cassé.

Et puis plutard je t’ai heurté.
Tu m’as pris par la taille en m’disant,
T’es faché ? Je t’ai dit de me laché.
Mais tu ne m’as pas écouté.

Tout de suite je me suis mise à pleurer.
Et contre toi tu m’as serrée.
Je t’ai repeter de me lacher.
Puis tu es parti le regard attristé.

En revenant je ne t’ai pas regardé.
Tu es passé outre mes pensé.
Mais dans ma tête je n’arrêtait pas de crié.
Je t’aime et tu le sais.

Et plutard tu es revenu.
Tu m’as demandé : Pourquoi t’es « fru » ?
J’ai répondu que je vous avait vu.
Tu m’as dit : À cause de sa tu m’aimes « pu » ?

J’ai fait un signe négatif.
Tu as eu un petit sourire vif.
Tu as dit : Alors pourquoi tu fais des « faces » ?
J’ai répondu le contraire d’un air lasse.

J’ai complété en disant.
Tu m’aimes beaucoup ? Tu mens !
Si t’aurai tenue à moi.
Tu serai à mes cotés voilà longtemps.

Tu as pris une de mes tresses.
J’ai regardé au sens inverse.
Tu es parti plus loin.
À ce moment j’ai su que c’étais la fin.
 • Pieds Hyphénique: Une Histoire Sans Commencement.

  tu=mas=dit=que=tu=mai=mais 7
  tu=mas=pro=mis=que=pour=moi 7
  tu=la=laisse=rai=tu=ma=do=rais 8
  su=pose=ment=sur=moi=tu=tri=pais 8

  le=pre=mier=jour=jai=at=ten=du 8
  mais=à=mon=dé=sagre=ment=rien=nest=ve=nu 10
  tu=mas=dit=at=tend 5
  sa=ne=se=fait=pas=si=fa=cile=ment 9

  le=deuxiè=me=jour=jai=pa=tien=té 8
  mais=el=le=é=tait=ab=sen=te 8
  tu=mas=dit=de=main=j=le=fait=cest=ju=ré 11
  dans=ma=tête=je=me=rê=pe=tait=le=mê=me=mot 12
  pa=tien=te 3

  le=len=de=main=jé=tait=se=reine 8
  jal=lais=bien=tôt=de=ve=nir=ta=reine 9
  mais=un=choc=ma=heur=té 6
  comme=si=un=cou=teau=mau=rai=trans=per=cé 10

  vous=é=tiez=main=dans=la=main 7
  tout=de=suite=mon=cœur=a=bri=sé 8
  il=ny=au=rai=plus=au=cun=de=main 9
  je=suis=par=tie=le=cœur=cas=sé 8

  et=puis=plu=tard=je=tai=heur=té 8
  tu=mas=pris=par=la=tailleen=m=di=sant 9
  tes=fa=ché=je=tai=dit=de=me=la=ché 10
  mais=tu=ne=mas=pas=é=cou=té 8

  tout=de=suite=je=me=suis=mi=seà=pleu=rer 10
  et=con=tre=toi=tu=mas=ser=rée 8
  je=tai=re=pe=ter=de=me=la=cher 9
  puis=tu=es=par=ti=le=re=gard=at=tris=té 11

  en=re=ve=nant=je=ne=tai=pas=re=gar=dé 11
  tu=es=pas=sé=outre=mes=pen=sé 8
  mais=dans=ma=tête=je=nar=rê=tait=pas=de=crié 11
  je=tai=me=et=tu=le=sais 7

  et=plu=tard=tu=es=re=ve=nu 8
  tu=mas=de=man=dé=pour=quoi=tes=fru 9
  jai=ré=pon=du=que=je=vous=a=vait=vu 10
  tu=mas=dit=à=cause=de=sa=tu=mai=mes=pu 11

  jai=fait=un=si=gne=né=ga=tif 8
  tu=as=eu=un=pe=tit=sou=rire=vif 9
  tu=as=dit=a=lors=pour=quoi=tu=fais=des=faces 11
  jai=ré=pon=du=le=con=traire=dun=air=lasse 10

  jai=com=plé=té=en=di=sant 7
  tu=mai=mes=beau=coup=tu=mens 7
  si=tau=rai=te=nue=à=moi 7
  tu=se=rai=à=mes=co=tés=voi=là=long=temps 11

  tu=as=pris=u=ne=de=mes=tresses 8
  jai=re=gar=dé=au=sens=in=verse 8
  tu=es=par=ti=plus=loin 6
  à=ce=moment=jai=su=que=cé=tais=la=fin 10
 • Phonétique : Une Histoire Sans Commencement.

  ty ma di kə ty mεmε.
  ty ma pʁɔmi kə puʁ mwa.
  ty la lεsəʁε. ty madɔʁε.
  sypozəmɑ̃ syʁ mwa ty tʁipε.

  lə pʁəmje ʒuʁ ʒε atɑ̃dy.
  mεz- a mɔ̃ dezaɡʁəmɑ̃ ʁjɛ̃ nε vəny.
  ty ma di atɑ̃.
  sa nə sə fε pa si fasiləmɑ̃.

  lə døzjεmə ʒuʁ ʒε pasjɑ̃te.
  mεz- εllə etε absɑ̃tə.
  ty ma di : dəmɛ̃ ʒlə fε sε ʒyʁe.
  dɑ̃ ma tεtə ʒə mə ʁεpətε lə mεmə mo.
  pasjɑ̃tə !

  lə lɑ̃dəmɛ̃ ʒetε səʁεnə.
  ʒalε bjɛ̃to dəvəniʁ ta ʁεnə.
  mεz- œ̃ ʃɔk ma œʁte.
  kɔmə si œ̃ kuto moʁε tʁɑ̃spεʁse.

  vuz- etje mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃.
  tu də sɥitə mɔ̃ kœʁ a bʁize.
  il ni oʁε plysz- okœ̃ dəmɛ̃.
  ʒə sɥi paʁti lə kœʁ kase.

  e pɥi plytaʁ ʒə tε œʁte.
  ty ma pʁi paʁ la tajə ɑ̃ mdizɑ̃,
  tε faʃe ? ʒə tε di də mə laʃe.
  mε ty nə ma pa ekute.

  tu də sɥitə ʒə mə sɥi mizə a pləʁe.
  e kɔ̃tʁə twa ty ma seʁe.
  ʒə tε ʁəpəte də mə laʃe.
  pɥi ty ε paʁti lə ʁəɡaʁ atʁiste.

  ɑ̃ ʁəvənɑ̃ ʒə nə tε pa ʁəɡaʁde.
  ty ε pase utʁə mε pɑ̃se.
  mε dɑ̃ ma tεtə ʒə naʁεtε pa də kʁje.
  ʒə tεmə e ty lə sε.

  e plytaʁ ty ε ʁəvəny.
  ty ma dəmɑ̃de : puʁkwa təs « fʁy » ?
  ʒε ʁepɔ̃dy kə ʒə vuz- avε vy.
  ty ma di : a kozə də sa ty mεməs « py » ?

  ʒε fε œ̃ siɲə neɡatif.
  ty a y œ̃ pəti suʁiʁə vif.
  ty a di : alɔʁ puʁkwa ty fε dəs « fasəs » ?
  ʒε ʁepɔ̃dy lə kɔ̃tʁεʁə dœ̃n- εʁ lasə.

  ʒε kɔ̃plete ɑ̃ dizɑ̃.
  ty mεmə boku ? ty mɑ̃ !
  si toʁε tənɥ a mwa.
  ty səʁε a mε kɔte vwala lɔ̃tɑ̃.

  ty a pʁiz- ynə də mε tʁesə.
  ʒε ʁəɡaʁde o sɑ̃sz- ɛ̃vεʁsə.
  ty ε paʁti plys lwɛ̃.
  a sə mɔmɑ̃ ʒε sy kə setε la fɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Une Histoire Sans Commencement.

  ty=ma=di=kə=ty=mε=mε 7
  ty=ma=pʁɔ=mi=kə=puʁ=mwa 7
  ty=la=lεsə=ʁε=ty=ma=dɔ=ʁε 8
  sy=pozə=mɑ̃=syʁ=mwa=ty=tʁi=pε 8

  lə=pʁə=mje=ʒuʁ=ʒε=a=tɑ̃=dy 8
  mε=za=mɔ̃=de=zaɡʁə=mɑ̃=ʁjɛ̃=nεvə=ny 9
  ty=ma=di=a=tɑ̃ 5
  sanə=sə=fε=pa=si=fa=si=lə=mɑ̃ 9

  lə=dø=zjεmə=ʒuʁ=ʒε=pa=sjɑ̃=te 8
  mε=zεl=lə=e=tε=ab=sɑ̃=tə 8
  ty=madi=də=mɛ̃=ʒlə=fε=sε=ʒy=ʁe 9
  dɑ̃=ma=tεtə=ʒə=mə=ʁε=pə=tε=lə=mε=mə=mo 12
  pa=sj=ɑ̃=tə 4

  lə=lɑ̃=də=mɛ̃=ʒe=tε=sə=ʁεnə 8
  ʒa=lε=bjɛ̃=todə=və=niʁ=ta=ʁεnə 8
  mε=zœ̃=ʃɔk=ma=œ=ʁə=te 7
  kɔmə=si=œ̃=ku=to=mo=ʁε=tʁɑ̃s=pεʁse 9

  vu=ze=tj=e=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 8
  tudə=sɥi=tə=mɔ̃=kœʁ=a=bʁi=ze 8
  il=ni=o=ʁε=plys=zo=kœ̃=də=mɛ̃ 9
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=lə=kœʁ=ka=se 8

  e=pɥi=ply=taʁ=ʒə=tε=œʁ=te 8
  ty=ma=pʁi=paʁ=la=tajəɑ̃=mdi=zɑ̃ 8
  tε=faʃe=ʒə=tε=di=də=mə=la=ʃe 9
  mε=ty=nə=ma=pa=e=ku=te 8

  tudə=sɥi=tə=ʒə=mə=sɥi=mi=zəa=plə=ʁe 10
  e=kɔ̃=tʁə=twa=ty=ma=se=ʁe 8
  ʒə=tεʁə=pə=te=də=mə=la=ʃe 8
  pɥi=ty=ε=paʁtiləʁə=ɡaʁ=a=tʁis=te 8

  ɑ̃ʁə=və=nɑ̃ʒə=nə=tε=pa=ʁə=ɡaʁ=de 9
  ty=ε=pa=se=u=tʁə=mε=pɑ̃se 8
  mε=dɑ̃=ma=tεtə=ʒə=na=ʁε=tε=pa=də=kʁje 11
  ʒə=tε=mə=e=ty=lə=sε 7

  e=ply=taʁ=ty=ε=ʁə=və=ny 8
  ty=madə=mɑ̃=de=puʁ=kwa=təs=fʁy 8
  ʒε=ʁe=pɔ̃=dykə=ʒə=vu=za=vε=vy 9
  ty=ma=di=a=kozə=də=sa=ty=mε=məs=py 11

  ʒε=fε=œ̃=si=ɲə=ne=ɡa=tif 8
  ty=a=y=œ̃=pə=ti=su=ʁiʁə=vif 9
  ty=a=di=a=lɔʁ=puʁ=kwa=ty=fε=dəs=fa=səs 12
  ʒε=ʁe=pɔ̃=dylə=kɔ̃=tʁε=ʁə=dœ̃=nεʁ=lasə 10

  ʒε=kɔ̃=ple=te=ɑ̃=di=zɑ̃ 7
  ty=mε=mə=bo=ku=ty=mɑ̃ 7
  si=to=ʁε=tənɥ=a=mwa 6
  tysə=ʁε=a=mε=kɔ=te=vwa=la=lɔ̃=tɑ̃ 10

  ty=a=pʁi=zynə=də=mε=tʁe=sə 8
  ʒε=ʁə=ɡaʁ=de=o=sɑ̃s=zɛ̃=vεʁsə 8
  ty=ε=paʁ=ti=plys=lwɛ̃ 6
  asə=mɔ=mɑ̃=ʒε=sykə=se=tε=la=fɛ̃ 9

PostScriptum

Une histoire que je viens de vivre…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/10/2005 02:10William

Peut-être dans notre vie faut-il rechercher les sentiments solides, ceux qui ne sont pas éphémères ou bien artificiels.. Avoir été avec cet homme t’aurais juste apporté un ds deux. Faut croire alors que c’étais aps le bon et qu,il ne fallait pas s’attarder plus longtemps sur son cas. ce sont, malheureusement des choses qui arrives.
Joli petit poeme tres direct.

Amicalement

William