Poème-France.com

Poeme : Dieu Le Soleil Et MoiDieu Le Soleil Et Moi

Un jour on m’a dit si t’es là c’est la faute à papa
Un jour on m’a dit Dieu a cré le soleil
Aujourd’hui je me demande qui rechaufera mes ailes ? ?
Dieu a t’il cré le soleil pour qu’il me rende plus belle
J’ai cherché loin làbas, j’ai mm eté dans les bois
J’y est trouvée le loup, le renard et une amulette
On m’a dit cherche encore tu trouvera la belette
Je pense qu’on se payez ma tete
J’decide donc de lui ecrire une lettre
On m’dit qu’il loge près du soleil…
Pas d’adresse pas de timbre, direction les nuages
Moi j’vous dis qu’c’est à mon age qu’on se pose les questions
À mon age qu’on s’imagine batir des avions
J’ai cherché mais jamais je n’ai trouvé
J’ai souhaité mé seul ce fameux soleil est venu me rechaufer
Par malheur ou mm par un heureux hazar, j’ai decidé de ne jamais plus y croire
Alors aujourd’hui sa sera seulement le soleil et moi
Car dieu n’exist pas ! !
Chloé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ma di si tε la sε la fotə a papa
œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ma di djø a kʁe lə sɔlεj
oʒuʁdɥi ʒə mə dəmɑ̃də ki ʁəʃofəʁa mεz- εlə ? ?
djø a til kʁe lə sɔlεj puʁ kil mə ʁɑ̃də plys bεllə
ʒε ʃεʁʃe lwɛ̃ laba, ʒε εm εm əte dɑ̃ lε bwa
ʒi ε tʁuve lə lu, lə ʁənaʁ e ynə amylεtə
ɔ̃ ma di ʃεʁʃə ɑ̃kɔʁə ty tʁuvəʁa la bəlεtə
ʒə pɑ̃sə kɔ̃ sə pεje ma tətə
ʒdəsidə dɔ̃k də lɥi εkʁiʁə ynə lεtʁə
ɔ̃ mdi kil lɔʒə pʁε dy sɔlεj…
pa dadʁεsə pa də tɛ̃bʁə, diʁεksjɔ̃ lε nɥaʒə
mwa ʒvu di ksεt- a mɔ̃n- aʒə kɔ̃ sə pozə lε kεstjɔ̃
a mɔ̃n- aʒə kɔ̃ simaʒinə batiʁ dεz- avjɔ̃
ʒε ʃεʁʃe mε ʒamε ʒə nε tʁuve
ʒε suεte me səl sə famø sɔlεj ε vəny mə ʁəʃofe
paʁ malœʁ u εm εm paʁ œ̃n- œʁø-azaʁ, ʒε dəside də nə ʒamε plysz- i kʁwaʁə
alɔʁz- oʒuʁdɥi sa səʁa sələmɑ̃ lə sɔlεj e mwa
kaʁ djø nεɡzist pa ! !