Poème-France.com

Poeme : Amour PerduAmour Perdu

Souffre en silence
Mais laisse toi une chance
De reconstruire
Ce que tu crois détruire

Avec le temps
Tu deviendras patient
Tes sentiments
Que tu pensais profonds, se dissiperont

Pour faire enfin place, à un amour tenace
Qui va reconstruire, tout ton avenir

Car c’est certain, on a rien sans rien
Il faut savoir souffrir
Pour mieux réagir

Et voir en face
Que cet amour tenace
Devient une impasse

Il faut réagir !
Et te reconstruire !
Un autre avenir !

Même si çà fait mal
Physique et mentale
Sors toi de cet état
Tu en as le droit

Re-souri à la vie
Elle peut être si jolie
Même si ton cœur saigne, je sais à cause d’elle
Dis toi que t’as pas le choix
Et sors toi de là !

Petit à petit
Oublie tes soucis
Ouvre toi une nouvelle vie
Chouchoune

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sufʁə ɑ̃ silɑ̃sə
mε lεsə twa ynə ʃɑ̃sə
də ʁəkɔ̃stʁɥiʁə
sə kə ty kʁwa detʁɥiʁə

avεk lə tɑ̃
ty dəvjɛ̃dʁa pasjɑ̃
tε sɑ̃timɑ̃
kə ty pɑ̃sε pʁɔfɔ̃, sə disipəʁɔ̃

puʁ fεʁə ɑ̃fɛ̃ plasə, a œ̃n- amuʁ tənasə
ki va ʁəkɔ̃stʁɥiʁə, tu tɔ̃n- avəniʁ

kaʁ sε sεʁtɛ̃, ɔ̃n- a ʁjɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃
il fo savwaʁ sufʁiʁ
puʁ mjø ʁeaʒiʁ

e vwaʁ ɑ̃ fasə
kə sεt amuʁ tənasə
dəvjɛ̃ ynə ɛ̃pasə

il fo ʁeaʒiʁ !
e tə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə !
œ̃n- otʁə avəniʁ !

mεmə si sa fε mal
fizikə e mɑ̃talə
sɔʁ twa də sεt eta
ty ɑ̃n- a lə dʁwa

ʁə suʁi a la vi
εllə pø εtʁə si ʒɔli
mεmə si tɔ̃ kœʁ sεɲə, ʒə sεz- a kozə dεllə
di twa kə ta pa lə ʃwa
e sɔʁ twa də la !

pəti a pəti
ubli tε susi
uvʁə twa ynə nuvεllə vi