Poème-France.com

Poeme : Je Sais PlusJe Sais Plus

Tu me manque
Rien que de ne pas te voir pendant 2 jours
Je ne peux pas
Tu ma dis il a une semaine
Que tu ne pouvais pas te passé de moi
Et je t’est dis que c’était pareille pour moi
C’est a ce moment la que tu m’as
Pris dans t’est bras
En me disant que tu voulais partir
Je ne pouvais plus parlé car cette nouvelle m’avais marquée
Puis tu m’as dis en me regardant dans les yeux
Si je voulais partir avec toi
Depuis plus d’une semaine
Je me pose cette question
Dois-je dire oui a cette proposition
Choupi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə mɑ̃kə
ʁjɛ̃ kə də nə pa tə vwaʁ pɑ̃dɑ̃ dø ʒuʁ
ʒə nə pø pa
ty ma di il a ynə səmεnə
kə ty nə puvε pa tə pase də mwa
e ʒə tε di kə setε paʁεjə puʁ mwa
sεt- a sə mɔmɑ̃ la kə ty ma
pʁi dɑ̃ tε bʁa
ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ty vulε paʁtiʁ
ʒə nə puvε plys paʁle kaʁ sεtə nuvεllə mavε maʁke
pɥi ty ma di ɑ̃ mə ʁəɡaʁdɑ̃ dɑ̃ lεz- iø
si ʒə vulε paʁtiʁ avεk twa
dəpɥi plys dynə səmεnə
ʒə mə pozə sεtə kεstjɔ̃
dwa ʒə diʁə ui a sεtə pʁɔpozisjɔ̃