Poème-France.com

Poeme : DouceurDouceur

Douceur

Douceur que je veux te donner
Quand je te prends dans mes bras
Douceur que tu m’offre
Quand mes mains passent dans tes cheveux
Douceur de la brise sur nos vissages
Lorsque l’on s’embrasse
Douceur de mes mots
Murmuré à ton oreille
Je ne veux plus te faire de mal
Mais t’offrir toute la douceur
Qui est au plus profond de moi ma fleur
Juste pour te rendre heureuse
Simplement te voir joyeuse
Oublier les expériences futures
Celles qui mon déchiré le cœur
J’ai proscrit mes rancœurs
Regarde dans le ciel
Une colombe passe au-dessus de toi
Une plume tombe
Prend la, et touche sa douceur
Je serais cela lorsque l’on sera ensemble
Me croiras-tu ?
Car l’ange que tu représente
Ne mérite que douceur et amour

Chris en thème
Chris En Thème

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dusœʁ

dusœʁ kə ʒə vø tə dɔne
kɑ̃ ʒə tə pʁɑ̃ dɑ̃ mε bʁa
dusœʁ kə ty mɔfʁə
kɑ̃ mε mɛ̃ pase dɑ̃ tε ʃəvø
dusœʁ də la bʁizə syʁ no visaʒə
lɔʁskə lɔ̃ sɑ̃bʁasə
dusœʁ də mε mo
myʁmyʁe a tɔ̃n- ɔʁεjə
ʒə nə vø plys tə fεʁə də mal
mε tɔfʁiʁ tutə la dusœʁ
ki εt- o plys pʁɔfɔ̃ də mwa ma flœʁ
ʒystə puʁ tə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
sɛ̃pləmɑ̃ tə vwaʁ ʒwajøzə
ublje lεz- εkspeʁjɑ̃sə fytyʁə
sεllə ki mɔ̃ deʃiʁe lə kœʁ
ʒε pʁɔskʁi mε ʁɑ̃kœʁ
ʁəɡaʁdə dɑ̃ lə sjεl
ynə kɔlɔ̃bə pasə o dəsy də twa
ynə plymə tɔ̃bə
pʁɑ̃ la, e tuʃə sa dusœʁ
ʒə səʁε səla lɔʁskə lɔ̃ səʁa ɑ̃sɑ̃blə
mə kʁwaʁa ty ?
kaʁ lɑ̃ʒə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə
nə meʁitə kə dusœʁ e amuʁ

kʁiz- ɑ̃ tεmə