Poème-France.com

Poeme : Je C Pas Koi MetreJe C Pas Koi Metre

Tu m’as prit la main, et tu m’as raccompagnée chez moi.
Pendant que tu m’a enbrassée j’ai senti quelque chose et je me suis dit « humm. . »
Tu a essuyè mes larmes tu m’as débarassseée de toute mes peurs.
Pourquoi a-t-il fallu que tu t’en ailles ?
Je suppose que ça ne te suffisait pas de prendre un peu de mon amour.
C’est tellemend difficile de faire confiance à un mec.
Je t’avais pourtant dit que je n’étairs pas comme ses filles qui se donnent entièrement.
Tu pensais que j’alais tout te donner cette fois-là ?
Est-ce que tu pensais que c’etait ce que j’allais faite et, ensuite, me mettre à pleurer ?
N’essaie pas de me dire ce que je dois faire.
N’essaie pas de me dire ce que je dois dire.
Ça vaut mieu pour toi.
Ne pense pas que ton charme et le fait que ton bras soit autour de mon cou en ce moment te dinnera le droit de coucher avec moi.
Si c’est que tu crois, je n’hésiterai pas à t’envoyer chier et faire en sorte que tu retiennes la leçon.
Je vais te demander d’arrêter.
Je pensais que je t’aimais beaucoup, mais je suis vraiment en colère.
Sors de ma tête.
Sors de mon lit.
Je croyais bien t’avoir dit que je n’etais pas comme ces filles, celles qui se donnent entièrement pour rien.
Tu essaies de me faire culpabiliser mais ça ne marchera pas.
Je n’ai rien fait de mal.
Je n’ai plus aucune envie d’être avec toi.
Je suis mieu comme ça.
Cind

PostScriptum

dsl pour le titre je ne c pas quoi metre di vous aver des idée dite le moi.
merci davance
bye


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma pʁi la mɛ̃, e ty ma ʁakɔ̃paɲe ʃe mwa.
pɑ̃dɑ̃ kə ty ma ɑ̃bʁase ʒε sɑ̃ti kεlkə ʃozə e ʒə mə sɥi dit « ym. »
ty a esyiε mε laʁmə- ty ma debaʁa εs εs εs əe də tutə mε pœʁ.
puʁkwa a til faly kə ty tɑ̃n- ajə ?
ʒə sypozə kə sa nə tə syfizε pa də pʁɑ̃dʁə œ̃ pø də mɔ̃n- amuʁ.
sε tεllmɑ̃ difisilə də fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə a œ̃ mεk.
ʒə tavε puʁtɑ̃ di kə ʒə netεʁ pa kɔmə sε fijə ki sə dɔne ɑ̃tjεʁəmɑ̃.
ty pɑ̃sε kə ʒalε tu tə dɔne sεtə fwa la ?
ε sə kə ty pɑ̃sε kə sətε sə kə ʒalε fεtə e, ɑ̃sɥitə, mə mεtʁə a pləʁe ?
nesε pa də mə diʁə sə kə ʒə dwa fεʁə.
nesε pa də mə diʁə sə kə ʒə dwa diʁə.
sa vo mjø puʁ twa.
nə pɑ̃sə pa kə tɔ̃ ʃaʁmə e lə fε kə tɔ̃ bʁa swa otuʁ də mɔ̃ ku ɑ̃ sə mɔmɑ̃ tə dinəʁa lə dʁwa də kuʃe avεk mwa.
si sε kə ty kʁwa, ʒə nezitəʁε pa a tɑ̃vwaje ʃje e fεʁə ɑ̃ sɔʁtə kə ty ʁətjεnə la ləsɔ̃.
ʒə vε tə dəmɑ̃de daʁεte.
ʒə pɑ̃sε kə ʒə tεmε boku, mε ʒə sɥi vʁεmɑ̃ ɑ̃ kɔlεʁə.
sɔʁ də ma tεtə.
sɔʁ də mɔ̃ li.
ʒə kʁwajε bjɛ̃ tavwaʁ di kə ʒə nətε pa kɔmə sε fijə, sεllə ki sə dɔne ɑ̃tjεʁəmɑ̃ puʁ ʁjɛ̃.
ty esε də mə fεʁə kylpabilize mε sa nə maʁʃəʁa pa.
ʒə nε ʁjɛ̃ fε də mal.
ʒə nε plysz- okynə ɑ̃vi dεtʁə avεk twa.
ʒə sɥi mjø kɔmə sa.