Poème-France.com

Poeme : J’Ai Envie De T’Écrire Ce Que Je N’Oserais Te DireJ’Ai Envie De T’Écrire Ce Que Je N’Oserais Te Dire

Mon bébé, j’ai soudain envie de t’écrire
Ce que jamais je n’oserais te dire
Ce que je ressens pour toi
Est bien plus fort que mes anciens émois
J’en viens à regretter mon passé
J’aurais tant aimé
Que tu sois le premier
Les sentiments que j’ai pour toi
Me comblent vraiment de joie
Toi et moi c’est pour la vie
Grâce à notre amour béni
Tu es mon âme sœur
Celui qui possède mon cœur
Quand tu n’es pas près de moi
Je pense sans cesse à toi
Tout mon être réclame ta présence
Et à ton contact s’éveillent mes sens
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ bebe, ʒε sudɛ̃ ɑ̃vi də tekʁiʁə
sə kə ʒamε ʒə nozəʁε tə diʁə
sə kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ twa
ε bjɛ̃ plys fɔʁ kə mεz- ɑ̃sjɛ̃z- emwa
ʒɑ̃ vjɛ̃z- a ʁəɡʁεte mɔ̃ pase
ʒoʁε tɑ̃ εme
kə ty swa lə pʁəmje
lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒε puʁ twa
mə kɔ̃ble vʁεmɑ̃ də ʒwa
twa e mwa sε puʁ la vi
ɡʁasə a nɔtʁə amuʁ beni
ty ε mɔ̃n- amə sœʁ
səlɥi ki pɔsεdə mɔ̃ kœʁ
kɑ̃ ty nε pa pʁε də mwa
ʒə pɑ̃sə sɑ̃ sεsə a twa
tu mɔ̃n- εtʁə ʁeklamə ta pʁezɑ̃sə
e a tɔ̃ kɔ̃takt sevεje mε sɑ̃s