Poème-France.com

Poeme : My Love For You BabyMy Love For You Baby

I believe I was born to love you
And my feelings for you are true
Kiss me one more time baby
’Cause you drive me so crazy
I wanna keep you for the rest of my life
I wish I become one day your wife
My love for you is bigger than an ocean
I wanna bring you always satisfaction
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i bəljəvə i was bɔʁn to lɔvə iu
ɑ̃d mi filiŋ fɔʁ iu aʁə tʁy
kis mə ɔnə mɔʁə timə babi
kozə iu dʁivə mə so kʁazi
i wana kip iu fɔʁ tə ʁεst ɔf mi lifə
i wiʃ i bəkɔmə ɔnə dε iuʁ wifə
mi lɔvə fɔʁ iu is biɡe tɑ̃ ɑ̃ ɔsəɑ̃
i wana bʁiŋ iu alwε satisfaksjɔ̃