Poème-France.com

Poeme : La Greluche À GastonLa Greluche À Gaston

J’connais une gerce, j’vous l’ai pas dis ?
Eh ben mon vieux, eh ben couillon
Elle est jacteuse comme une pie
Elle glousse comme un dindon
Elle n’sort que des conneries
C’est la greluche à Gaston

Une fois elle s’ramène à ma chaumière
Avec ses fringues de petzouille
Elle voulait siffler une bière
Elle m’assurait que l’eau ça rouille
Voyant sa trogne, j’étais point fier
Voyant sa trogne, j’ai eu la trouille

Crottée des pieds à la tête
Elle avait passé la journée
Sans avoir fait sa toilette
A récolter du fumier
Ca n’sentait point la savonette
Pauvre Gaston, l’est mal barré
Cindy Ange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒkɔnεz- ynə ʒεʁsə, ʒvu lε pa di ?
ε bεn mɔ̃ vjø, ε bεn kujɔ̃
εllə ε ʒaktøzə kɔmə ynə pi
εllə ɡlusə kɔmə œ̃ dɛ̃dɔ̃
εllə nsɔʁ kə dε kɔnəʁi
sε la ɡʁəlyʃə a ɡastɔ̃

ynə fwaz- εllə sʁamεnə a ma ʃomjεʁə
avεk sε fʁɛ̃ɡ də pεtsujə
εllə vulε sifle ynə bjεʁə
εllə masyʁε kə lo sa ʁujə
vwajɑ̃ sa tʁɔɲə, ʒetε pwɛ̃ fje
vwajɑ̃ sa tʁɔɲə, ʒε y la tʁujə

kʁɔte dε pjez- a la tεtə
εllə avε pase la ʒuʁne
sɑ̃z- avwaʁ fε sa twalεtə
a ʁekɔlte dy fymje
ka nsɑ̃tε pwɛ̃ la savɔnεtə
povʁə ɡastɔ̃, lε mal baʁe