Poème-France.com

Poeme : C’Est La Dernière Fois Que Tu Pars ! ! !C’Est La Dernière Fois Que Tu Pars ! ! !

Ces temps-ci j’avais l’air très morose
Je parraissais ne pas voir la vie en rose
Des doutes envers toi en étaient la cause
T’exprimer ma douleur ? Sans cesse tu t’y opposes !

Tous ces poèmes que je t’ai dédiés
Toute cette attention que je t’ai accordée
Deux ans de ma vie que je t’ai légués
Maintenant tout cela se conjugue au passé

Tu es parti sans chercher à comprendre ma douleur
Tu iras sans doute te consoler ailleurs
Tu penses sûrement y trouver ton bonheur
Chercher à te reconquérir serait pour moi une erreur

Tant pis pour toi si un jour tu me regrettes
Je ne suis pas un jouet qu’on prend et qu’on jette
C’est la dernière fois que tu t’es payé ma tête
Je manque de maturité ? S’il te plait, arrête !

Si vraiment tu ne revenais pas
Sache que je ne pleurerai pas
Cela parait étonnant, pour une fois
J’ai juste compris que ces larmes seraient inutiles, voilà.
Cindy Ange

PostScriptum

petit poème de ras le bol, à vous de juger.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε tɑ̃ si ʒavε lεʁ tʁε mɔʁozə
ʒə paʁεsε nə pa vwaʁ la vi ɑ̃ ʁozə
dε dutəz- ɑ̃vεʁ twa ɑ̃n- etε la kozə
tεkspʁime ma dulœʁ ? sɑ̃ sεsə ty ti ɔpozə !

tus sε pɔεmə kə ʒə tε dedje
tutə sεtə atɑ̃sjɔ̃ kə ʒə tε akɔʁde
døz- ɑ̃ də ma vi kə ʒə tε leɡe
mɛ̃tənɑ̃ tu səla sə kɔ̃ʒyɡ o pase

ty ε paʁti sɑ̃ ʃεʁʃe a kɔ̃pʁɑ̃dʁə ma dulœʁ
ty iʁa sɑ̃ dutə tə kɔ̃sɔle ajœʁ
ty pɑ̃sə syʁəmɑ̃ i tʁuve tɔ̃ bɔnœʁ
ʃεʁʃe a tə ʁəkɔ̃keʁiʁ səʁε puʁ mwa ynə eʁœʁ

tɑ̃ pi puʁ twa si œ̃ ʒuʁ ty mə ʁəɡʁεtə
ʒə nə sɥi pa œ̃ ʒuε kɔ̃ pʁɑ̃t- e kɔ̃ ʒεtə
sε la dεʁnjεʁə fwa kə ty tε pεje ma tεtə
ʒə mɑ̃kə də matyʁite ? sil tə plε, aʁεtə !

si vʁεmɑ̃ ty nə ʁəvənε pa
saʃə kə ʒə nə pləʁəʁε pa
səla paʁε etɔnɑ̃, puʁ ynə fwa
ʒε ʒystə kɔ̃pʁi kə sε laʁmə- səʁε inytilə, vwala.