Poème-France.com

Poeme : Tu T’En Fou. .Tu T’En Fou. .

J’aimerais pourvoir te dire,
A quel point je t’aime,
A quel point tu me fais mal,
Mais tu t’en fou,

C’est toujours pareil,
Je veux plus le même refrain,
Je veux notre chanson
Toute belle, toujours nouvelle

Mais je l’aurai jamais,
Car je t’ai déjà pas,
Je suis démunie,
Mais tu l’sais pas, mais tu t’en fou. .

J’essaye de combattre,
Mais c’est trop fort,
L’amour va me battre,
Même si ca fait mal, il s’en fou…

Je passe plus au dessus tout ca,
Car c’en est trop,
Je finirais pas en crever, de t’aimer,
Et toi tu continuera à t’en foutre. .

Parce que tu sais pas
Tu sais pas quoi ?
Je peux pas te l’expliker
J’en ai marre c’est tout

Ouais, y en a marre,
Je vous envoie un message de désespoir,
Que personne va voir,
Dont tout le monde va s’en foutre…
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε puʁvwaʁ tə diʁə,
a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə,
a kεl pwɛ̃ ty mə fε mal,
mε ty tɑ̃ fu,

sε tuʒuʁ paʁεj,
ʒə vø plys lə mεmə ʁəfʁɛ̃,
ʒə vø nɔtʁə ʃɑ̃sɔ̃
tutə bεllə, tuʒuʁ nuvεllə

mε ʒə loʁε ʒamε,
kaʁ ʒə tε deʒa pa,
ʒə sɥi demyni,
mε ty lsε pa, mε ty tɑ̃ fu.

ʒesεj də kɔ̃batʁə,
mε sε tʁo fɔʁ,
lamuʁ va mə batʁə,
mεmə si ka fε mal, il sɑ̃ fu…

ʒə pasə plysz- o dəsy tu ka,
kaʁ sɑ̃n- ε tʁo,
ʒə finiʁε pa ɑ̃ kʁəve, də tεme,
e twa ty kɔ̃tinɥəʁa a tɑ̃ futʁə.

paʁsə kə ty sε pa
ty sε pa kwa ?
ʒə pø pa tə lεksplike
ʒɑ̃n- ε maʁə sε tu

uε, i ɑ̃n- a maʁə,
ʒə vuz- ɑ̃vwa œ̃ mesaʒə də dezεspwaʁ,
kə pεʁsɔnə va vwaʁ,
dɔ̃ tu lə mɔ̃də va sɑ̃ futʁə…