Poème-France.com

Poeme : Chemin De Ton Coeur…Chemin De Ton Coeur…

Par un matin de mai,
Je me promenais,
D’un air malin,
Pres de ton chemin,

Le chemin de ton cœur,
Je voulais y entrer,
Mais j’ai eu peur,
Car je ne voulais te blesser…

Mais je suis revenu,
Tu m’as vu,
Avec mon sourir taquin,
Et tu m’as montrer le chemin…

Mais que de deception,
Ton cœur ne serait à moi,
Que si cette declaration,
Etait à jamais pour toi…
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁ œ̃ matɛ̃ də mε,
ʒə mə pʁɔmənε,
dœ̃n- εʁ malɛ̃,
pʁə- də tɔ̃ ʃəmɛ̃,

lə ʃəmɛ̃ də tɔ̃ kœʁ,
ʒə vulεz- i ɑ̃tʁe,
mε ʒε y pœʁ,
kaʁ ʒə nə vulε tə blese…

mε ʒə sɥi ʁəvəny,
ty ma vy,
avεk mɔ̃ suʁiʁ takɛ̃,
e ty ma mɔ̃tʁe lə ʃəmɛ̃…

mε kə də dəsεpsjɔ̃,
tɔ̃ kœʁ nə səʁε a mwa,
kə si sεtə dəklaʁasjɔ̃,
ətε a ʒamε puʁ twa…