Poème-France.com

Poeme : Ma Soeur…Ma Soeur…

Etant petite je ne comprenais pas tous ce que tu representais pour moi…
Tu étais juste la grande sœur qui veillait sur moi…
Aujourd’hui, en pensant à ton depart de la maison, notre maison, je me rend compte que tu n’est pas seulement ma sœur mais aussi une mère et une meilleure amie…
Avant tout tu es un être cher, auquel je tiens énormement et que j’aime de tout mon cœur…

Tu as toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments…
Je ne veux pas que tu partes mais il est temps pour toi de faire ta vie, que j’espère pleine de bonheur…
Malgré la distance qui nous séparera, tu seras toujours en quelque sorte, avec moi…
Je t’aime de tout mon cœur… Tu me manqueras…
Cindy Limpens

PostScriptum

A ma soeur que j’aime…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ətɑ̃ pətitə ʒə nə kɔ̃pʁənε pa tus sə kə ty ʁəpʁəzɑ̃tε puʁ mwa…
ty etε ʒystə la ɡʁɑ̃də sœʁ ki vεjε syʁ mwa…
oʒuʁdɥi, ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a tɔ̃ dəpaʁ də la mεzɔ̃, nɔtʁə mεzɔ̃, ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ty nε pa sələmɑ̃ ma sœʁ mεz- osi ynə mεʁə e ynə mεjəʁə ami…
avɑ̃ tu ty ε œ̃n- εtʁə ʃεʁ, okεl ʒə tjɛ̃z- enɔʁməmɑ̃ e kə ʒεmə də tu mɔ̃ kœʁ…

ty a tuʒuʁz- ete la puʁ mwa, dɑ̃ lε bɔ̃ kɔmə dɑ̃ lε movε mɔmɑ̃…
ʒə nə vø pa kə ty paʁtə- mεz- il ε tɑ̃ puʁ twa də fεʁə ta vi, kə ʒεspεʁə plεnə də bɔnœʁ…
malɡʁe la distɑ̃sə ki nu sepaʁəʁa, ty səʁa tuʒuʁz- ɑ̃ kεlkə sɔʁtə, avεk mwa…
ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ… ty mə mɑ̃kəʁa…