Poème-France.com

Poeme : Toujours…Toujours…

Je ne cesse d’y penser,
Je n’arrive à chasser ces pensées,
Ca restera gravé,
Dans mon cœur, qui ne cesse de pleurer,

Rien ne peut m’atteindre, non rien. .
Je me sent si bien,
J’attend tes caresses,
Je suis en manque, ca presse…

Tu es ma drogue, la meilleur,
Celle qui detruit mon cœur,
Dans tes bras, je veux me blottir,
Ne plus souffrir…

Près de toi, rien n’est pareil,
Tel une lueur éternelle,
Je ne peux l’avouer,
Mais je ne sais cesser de t’aimer.
Cindy Limpens

PostScriptum

http : //poeme4ever. skyblog. com
Lachez des coms please…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sεsə di pɑ̃se,
ʒə naʁivə a ʃase sε pɑ̃se,
ka ʁεstəʁa ɡʁave,
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ki nə sεsə də pləʁe,

ʁjɛ̃ nə pø matɛ̃dʁə, nɔ̃ ʁjɛ̃.
ʒə mə sɑ̃ si bjɛ̃,
ʒatɑ̃ tε kaʁesə,
ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə, ka pʁεsə…

ty ε ma dʁɔɡ, la mεjœʁ,
sεllə ki dətʁɥi mɔ̃ kœʁ,
dɑ̃ tε bʁa, ʒə vø mə blɔtiʁ,
nə plys sufʁiʁ…

pʁε də twa, ʁjɛ̃ nε paʁεj,
tεl ynə lɥœʁ etεʁnεllə,
ʒə nə pø lavue,
mε ʒə nə sε sese də tεme.